Załączniki do ustaw podatkowych

Załącznik nr 6 – Kwartalne Stawki Ryczałtu Od Przychodów Wikariuszy 2017

W parafiach o liczbie mieszkańców Jeżeli siedziba parafii znajduje się
powyżej do na terenie gminy
lub miasta
o liczbie
mieszkańców
do 5000
w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej 5000
do 50 000
powyżej 5000
do 50 000
wysokość stawek w złotych
1 000 127 264 380
1 000 3 000 380 399 399
3 000 5 000 399 423 440
5 000 8 000 408 440 452
8 000 10 000 423 462 475
10 000 440 475 486

Objaśnienie:
Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

Previous ArticleNext Article