Załączniki do ustaw podatkowych

Załącznik 2 Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
1 ex 02.40.10  Usługi związane z leśnictwem
dotyczy wyłącznie:
– doradztwa w zakresie zarządzania lasem
2 41.00.10.0  Usługi objęte grupowaniem „Budynki mieszkalne”
3 41.00.20.0  Usługi objęte grupowaniem „Budynki niemieszkalne”
4 ex 42.1  Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli
5 ex 42.21  Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
6  ex 42.22  Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
7 ex 42.91  Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej
8  ex 42.99  Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich
9  46.12  Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
10  46.14  Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
11 46.18  Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów
12  46.19  Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju
13   52.10.12.0  Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
14 ex 52.10.19.0  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
dotyczy wyłącznie:
– usług magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych
15  55.90.13.0 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu
16  58.11.60.0  Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
17  58.12.30.0   Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
18  58.14.40.0  Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
19   58.19.30.0  Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
20  58.21.40.0  Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych
21 58.29.50.0  Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych
22  ex dział 59  Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
z wyłączeniem:
– sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),
– usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych (PKWiU 59.20.3),
– udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)
23  dział 60  Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych
24 63.91.1  Usługi agencji informacyjnych
25 63.99  Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
26 Sekcja K   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
27  68.10.1   Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
28  68.20.1  Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi****
29  ex 68.3

z wyjątkiem:
68.32.1

 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**

30  dział 69  Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego
31  ex dział 70 Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z zarządzaniem
z wyłączeniem:
– usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)
32  dział 71  Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych
33   dział 72  Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
34  dział 73  Usługi reklamowe; usługi badania rynku i oponii publicznej
35  74.1 Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania
36 ex 74.20.2  Usługi fotograficzne specjalistyczne
dotyczy wyłącznie:
– usług fotoreporterów,
– usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych
37  74.3 Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych*
38  ex 74.90.1  Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,
– usług prognozowania pogody,
– usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,
– usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
39 ex 74.90.20.0 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
z wyłączeniem:
– usług doradców w zakresie agronomii
40  77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
41 78.10.1 Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy
42  79.90.32.0 Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych
43 79.90.39.0 Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
44  dział 80 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
z wyłączeniem:
– robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem
45 ex 81.10.10.0 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku
dotyczy wyłącznie:
– usług związanych z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe
46 ex 82.9  Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
z wyłączeniem:
– usług przyjmowania telefonów
47  ex dział 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
z wyłączeniem:
– usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)***
48  ex dział 85 Usługi w zakresie edukacji*
z wyłączeniem:
– usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),***
– usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0)
49 dział 86  Usługi w zakresie opieki zdrowotnej*
50 87.10.10.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską*
51   ex 87.20.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi
dotyczy wyłącznie:
– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*
52 ex 87.30.1   Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym
dotyczy wyłącznie:
– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*
53   ex 88.99.1  Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,*
– pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia
54 dział 90  Usługi kulturalne i rozrywkowe
55 ex dział 91 Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury
z wyłączeniem:
– usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1) ***
56 dział 93  Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją
57 dział 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
58 96.09.1 Pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane

* Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.
** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów.
*** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów.
**** Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Previous ArticleNext Article