Załączniki do ustaw podatkowych

Ustawa o podatku akcyzowym załącznik nr 3 – Wykaz wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Wykaz wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Poz. 
Kod CN  Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) 
1 2 3
1 2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu
 2 2204 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009
 3 2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi
 4 2206 00 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
 5 2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone
 6  2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe
 7 2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe
 8 2711 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe
 9 3403 Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych
 10 bez względu na kod CN Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki
 11 bez względu na kod CN Susz tytoniowy
Previous ArticleNext Article