|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » Ustawa o rachunkowości – tekst, załączniki, pliki PDF

Ustawa o rachunkowości – tekst, załączniki, pliki PDF

aktualizowana

list-style-time Ustawa o rachunkowości ujednolicony tekst ustawy
SPIS TREŚCI
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Rozdział 3. Inwentaryzacja
Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
Rozdział 4a. Łączenie się spółek
Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki
Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Rozdział 6a. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej. 
Rozdział 7. Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
Rozdział 8. Ochrona danych
Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Rozdział 9. Odpowiedzialność karna
Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe
Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe
Załącznik 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.
Załącznik 2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków.
Załącznik 3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
Załącznik 4. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro.
Załącznik 5. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego.

info

Informacja: Ustawa reguluje zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Dz. U.:  2016, poz. 1047
Data aktu: 29 września 1994 r.

załączniki

wersjepdf

Aktualnie nie opublikowano plików PDF.