Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

Artykuł 27
Wejście w życie.

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji, a wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Islamabadzie w możliwie najkrótszym czasie.

2. Umowa niniejsza wchodzi w życie po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych, a jej postanowienia będą miały zastosowanie w odniesieniu do podatków, których dotyczy niniejsza Umowa:

a) w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej od dochodu powstałego od dnia 1 stycznia 1973,

b) w Muzułmańskiej Republice Pakistanu od dochodu powstałego od dnia 1 stycznia 1973.

W odniesieniu do dochodu pochodzącego z żeglugi, do którego odnoszą się postanowienia artykułu 8, może zostać przyjęte wcześniejsze zastosowanie niniejszej Umowy w trybie przewidzianym w artykule 24.

Artykuł 28
Wypowiedzenie umowy.

Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, z tym że może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przed 30 dniem czerwca każdego roku kalendarzowego, nie wcześniej jednak niż w roku 1977. W tym przypadku niniejsza Umowa przestanie mieć zastosowanie w obydwu Umawiających się Państwach w odniesieniu do dochodów powstałych od dnia następującego po upływie trzech miesięcy od daty doręczenia noty wypowiadającej.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 25 października 1974 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 26 czerwca 1975 roku.

 

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz