Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu

UMOWA
pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu.

podpisana w Warszawie dnia 25 października 1974 r.
(Dz. U. z dnia 11 marca 1976 r.)

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
RADA PAŃSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 października 1974 roku została podpisana w Warszawie umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu, w następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA
pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu.

Polska Rzeczpospolita Ludowa i Muzułmańska Republika Pakistanu postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę i uzgodniły, co następuje:

Rozdział I
Zakres Umowy.

Artykuł 1
Zakres podmiotowy.

Niniejsza Umowa dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego lub na terytorium obydwu Umawiających się Państw.

Artykuł 2
Podatki, których dotyczy umowa.

1. Niniejsza Umowa dotyczy podatków od dochodu pobieranych w każdym z Umawiających się Państw bez względu na sposób, w jaki są one pobierane.

2. Dla celów niniejszej Umowy będą traktowane jako podatki od dochodu podatki pobierane od całego dochodu lub części dochodu, włączając podatki od zysku z przeniesienia prawa własności ruchomości lub nieruchomości oraz płacone przez przedsiębiorstwa podatki od wynagrodzeń i płac.

3. Do istniejących obecnie podatków, których dotyczy niniejsza Umowa, należą w szczególności:

a) w przypadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

– podatek dochodowy,

– podatek od wynagrodzeń,

– podatek wyrównawczy

(zwane dalej polskimi podatkami)

b) w przypadku Muzułmańskiej Republiki Pakistanu:

– podatek dochodowy (Income Tax)

– podatek dodatkowy (Supertax)

– opłata dodatkowa (Surcharge)

(zwane dalej pakistańskimi podatkami).

4. Niniejsza Umowa będzie także stosowana do podatków o takim samym lub podobnym charakterze, które będą pobierane w uzupełnieniu lub w miejsce istniejących podatków. Przy końcu każdego roku właściwe władze obu Umawiających się Państw będą sobie wzajemnie notyfikować zmiany dokonane w ich prawie podatkowym.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz