Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man (Dz.U.2011.283.1663)

UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym,

(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2011 r.)
podpisana w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 7 marca 2011 r. została podpisana w Londynie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, w następującym brzmieniu:

UMOWA
MIĘDZY
RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ
A
WYSPĄ MAN
W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDSIĘBIORSTW EKSPLOATUJĄCYCH STATKI MORSKIE LUB STATKI POWIETRZNE W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

Rzeczpospolita Polska i Wyspa Man, pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1
ZAKRES UMOWY

Niniejsza Umowa dotyczy przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium jednej lub obu Umawiających się Stron, eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym.

ARTYKUŁ 2
PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZY UMOWA

1. Niniejsza Umowa dotyczy następujących podatków nakładanych przez Umawiające się Państwa:

a) na Wyspie Man: podatki od dochodu lub zysku;

b) w Polsce:

i) podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz

ii) podatek dochodowy od osób prawnych.

2. Niniejsza Umowa ma także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, które będą nakładane po dacie podpisania niniejszej Umowy, obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe organy Umawiających się Stron będą informowały się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach, dokonanych w ich ustawodawstwie podatkowym.

ARTYKUŁ 3
DEFINICJE

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej:

a) określenie „Umawiająca się Strona” oznacza w zależności od kontekstu odpowiednio Rzeczpospolitą Polską lub Wyspę Man; określenie „Umawiające się Strony” oznacza Rzeczpospolitą Polską i Wyspę Man;

b) określenie „Wyspa Man” oznacza wyspę stanowiącą terytorium Wyspy Man, włącznie z jej morzem terytorialnym, zgodnie z prawem międzynarodowym;

c) określenie „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym Polska może wykonywać suwerenne prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

d) określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz inne zrzeszenie osób;

e) określenie „spółka” oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub jakikolwiek podmiot, który jest traktowany jak osoba prawna dla celów podatkowych;

f) określenie „właściwy organ” oznacza:

i) w przypadku Wyspy Man, organ „Assessor of Income Tax” lub jego przedstawiciela;

ii) w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

g) określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Umawiającej się Strony” oznacza każdą osobę, która według ustawodawstwa tej Umawiającej się Strony podlega tam opodatkowaniu ze względu na miejsce stałego pobytu, jej siedzibę lub miejsce zamieszkania, miejsce jej faktycznego zarządu lub inne kryterium o podobnym charakterze;

h) określenie „przedsiębiorstwo Umawiającej się Strony”’ oznacza przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Umawiającej się Strony;

i) określenie „transport międzynarodowy” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego faktyczny zarząd znajduje się na terytorium Umawiającej się Strony, z wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiającą się Stronę, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie pojęcia niezdefiniowane w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie zostało im w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Umawiającej się Strony dla celów podatków, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa, przy czym znaczenie wynikające z przepisów prawa podatkowego tej Umawiającej się Strony ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym tym pojęciom przez inne przepisy prawne tej Umawiającej się Strony.

ARTYKUŁ 4
ZYSKI I KORZYŚCI Z TRANSPORTU MORSKIEGO I LOTNICZEGO

1. Zyski osiągane przez przedsiębiorstwo Umawiającej się Strony z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, na którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

2. Zyski osiągane przez przedsiębiorstwo Umawiającej się Strony z przeniesienia własności eksploatowanych w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych oraz z majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich lub statków powietrznych, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium Umawiającej się Strony, na którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

3. Postanowienia ustępów 1 i 2 mają także zastosowanie do zysków i korzyści osiąganych przez przedsiębiorstwo Umawiającej się Strony z uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsięwzięciu lub w międzynarodowym związku eksploatacyjnym.

4. Jeżeli miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa żeglugi morskiej znajduje się na pokładzie statku, to uważa się, że znajduje się ono na terytorium tej Umawiającej się Strony, w której znajduje się port macierzysty statku, a jeżeli statek nie ma portu macierzystego, to na terytorium Umawiającej się Strony, w której osoba eksploatująca statek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

ARTYKUŁ 5
PROCEDURA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ

1. Jeżeli osoba jest zdania, że działania jednej lub obu Umawiających się Stron powodują lub spowodują jej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w ustawodawstwie wewnętrznym tych Umawiających się Stron, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi tej Umawiającej się Strony, w której ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę. Sprawa powinna być przedstawiona w ciągu trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Właściwy organ, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony i jeżeli nie może sam spowodować zadowalającego rozwiązania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulować w drodze wzajemnego porozumienia z właściwym organem drugiej Umawiającej się Strony tak, aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszą Umową. Osiągnięte w ten sposób porozumienie zostanie wprowadzone w życie bez względu na terminy przewidziane przez ustawodawstwo wewnętrzne Umawiających się Stron.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron będą czynić starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia usuwać trudności lub wątpliwości, które mogą powstawać przy interpretacji lub stosowaniu niniejszej Umowy. Mogą one również wspólnie uzgodnić podjęcie środków w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w sytuacjach nieuregulowanych niniejszą Umową.

4. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą kontaktować się ze sobą bezpośrednio w celu stosowania niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 6
WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu późniejszej z dat, w których każda z Umawiających się Stron pisemnie poinformuje drugą, iż zostały spełnione wszystkie procedury wymagane w jej wewnętrznym ustawodawstwie. Niniejsza Umowa będzie miała zastosowanie w odniesieniu do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejsza Umowa wejdzie w życie.

ARTYKUŁ 7
WYPOWIEDZENIE

1. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez Umawiającą się Stronę. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę przekazując pisemną notę o wypowiedzeniu na co najmniej sześć miesięcy przed końcem każdego roku kalendarzowego rozpoczynającego się po upływie dwóch lat od dnia, w którym weszła ona w życie.

2. W takim przypadku, niniejsza Umowa utraci moc z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym przekazano notę.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez Umawiające się Strony Umowy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Londynie, dnia 7 marca 2011 roku, w dwóch egzemplarzach, w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

–  została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

–  jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

–  będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 10 października 2011 r.

 

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz