Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 27
WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza Umowa wejdzie w życie dnia późniejszego, w którym Umawiające się Państwa wymienią drogą dyplomatyczną noty, informując się wzajemnie, iż spełnione zostały wszystkie procedury niezbędne dla nadania Umowie mocy prawnej, odpowiednio w Nowej Zelandii i w Rzeczypospolitej Polskiej i w takim przypadku Umowa będzie miała zastosowanie:

a) w stosunku do podatku wymierzonego przez Umawiające się Państwa od dochodu, uzyskanego przez osobę nie mającą miejsca zamieszkania lub siedziby w tym Państwie, w odniesieniu do dochodu uzyskanego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu, w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym nastąpi wymiana not; oraz

b) w stosunku do podatków pobranych od zysków, dochodów lub zarobków za każdy rok obrachunkowy zaczynający się:

i)   w przypadku Nowej Zelandii: w dniu 1 kwietnia lub po tym dniu,

ii)  w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej: w dniu 1 stycznia lub po tym dniu, w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym nastąpi wymiana not.

Artykuł 28
WYPOWIEDZENIE

Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez jedno z Umawiających się Państw. Każde Umawiające się Państwo może wypowiedzieć Umowę, przekazując w drodze dyplomatycznej pisemną notyfikację o wypowiedzeniu w dniu 30 czerwca lub przed tym dniem w każdym roku kalendarzowym rozpoczynającym się po upływie pięciu lat od dnia, w którym Umowa wejdzie w życie. W takim przypadku Umowa przestaje być stosowana:

a) w stosunku do podatku wymierzonego przez Umawiające się Państwo od dochodu uzyskanego przez osobę nie mającą miejsca zamieszkania lub stycznia lub po tym dniu, w roku kalendarzowym, w którym będzie przekazana notyfikacja o wypowiedzeniu; i

b) w stosunku do innych do podatków od zysków, dochodów lub zarobków osiąganych w każdym roku obrachunkowym zaczynającym się:

i)   w przypadku Nowej Zelandii w dniu 1 kwietnia, i

ii)  w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 stycznia

w roku kalendarzowym, w którym będzie przekazana notyfikacja o wypowiedzeniu.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Warszawie dnia 21 kwietnia roku 2005 w dwóch egzemplarzach, w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz