Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią

Rozdział II
DEFINICJE

Artykuł 3
DEFINICJE OGÓLNE

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej:

a) określenie „osoba” oznacza osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób;

b) określenie „spółka” oznacza każdą osobę prawną lub każdą jednostkę organizacyjną, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną;

c) określenie „przedsiębiorstwo” ma zastosowanie do prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej;

d) określenia „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” oraz „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają odpowiednio, przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie;

e) określenie „transport międzynarodowy” oznacza wszelki transport statkiem morskim albo statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski albo statek powietrzny jest eksploatowany wyłączenie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie;

f) określenie „właściwy organ” oznacza:

(i) w przypadku Nowej Zelandii – Komisarza Dochodów Krajowych lub jego upoważnionego przedstawiciela,

(ii) w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

g) określenie „obywatel” w odniesieniu do Umawiającego się Państwa oznacza:

(i) każdą osobę fizyczną posiadającą narodowość lub obywatelstwo tego Umawiającego się Państwa, i

(ii) każdą osobę prawną, spółkę osobową lub stowarzyszenie utworzone na podstawie ustawodawstwa obowiązującego w tym Umawiającym się Państwie;

h) określenie „działalność gospodarcza” obejmuje wykonywanie wolnego zawodu i innej działalności o niezależnym charakterze;

i) określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają, w zależności od kontekstu, Nową Zelandię lub Rzeczpospolitą Polską;

j)

(i) określenie „Nowa Zelandia” oznacza terytorium Nowej Zelandii lecz nie obejmuje Tokelau lub Samorządnych Państw Wysp Cook’a i Niue; obejmuje ono również każdy obszar poza wodami terytorialnymi określonymi na mocy ustawodawstwa Nowej Zelandii i zgodnie z prawem międzynarodowym jako obszar, na którym Nowa Zelandia sprawuje suwerenne prawa w odniesieniu do zasobów naturalnych,

(ii) określenie „Rzeczpospolita Polska” oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, włącznie z jakimkolwiek obszarem poza jej wodami terytorialnymi, na których na mocy prawa polskiego i zgodnie z prawem międzynarodowym, Polska może sprawować suwerenne prawa w odniesieniu do dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.

2. W rozumieniu artykułów 10, 11 i 12 powiernika podlegającego podatkowi w Umawiającym się Państwie w zakresie dywidend, odsetek i należności licencyjnych uważa się za właściciela takich odsetek lub dywidend albo należności licencyjnych.

3. Przy stosowaniu Umowy przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej nie zdefiniowane, będzie miało takie znaczenie, jakie ma ono w przepisach prawnych tego Państwa w zakresie podatków, do których Umowa ma zastosowanie, przy czym znaczenie wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego Państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego Państwa.

Artykuł 4
MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, osoba ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie:

a) w przypadku Nowej Zelandii, jeżeli osoba ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Nowej Zelandii w rozumieniu nowozelandzkich przepisów podatkowych;

b) w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoba ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu polskich przepisów podatkowych.

2. W rozumieniu niniejszej Umowy, osoba nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby w Umawiającym się Państwie jeżeli podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko w zakresie dochodu ze źródeł w tym Państwie.

3. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1 i 2, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad:

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym ma ona stale miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem;

d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

4. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępów 1 i 2, osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona siedzibę tylko w Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu.

Artykuł 5
ZAKŁAD

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, poprzez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

2. Określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

a) miejsce zarządu,

b) filię,

c) biuro,

d) fabrykę,

e) warsztat oraz

f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

3. Plac budowy, prace budowlane, instalacyjne lub montażowe albo czynności nadzorcze związane z takim placem budowy, pracami budowlanymi, instalacyjnymi lub montażowymi stanowią zakład tylko wtedy, gdy trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy.

4. Uważa się, że przedsiębiorstwo posiada zakład w Umawiającym się państwie i prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem takiego zakładu, jeżeli:

a) przez ponad 90 dni:

i)   prowadzi działalność, która polega na, lub jest związana z poszukiwaniem lub eksploatacją zasobów naturalnych, obejmującą wycinkę drewna, położonych w tym Państwie, lub

ii)  istotne urządzenie jest wykorzystywane w tym Państwie przez przedsiębiorstwo, lub na podstawie kontraktu z przedsiębiorstwem, lub

b) świadczy ono usługi (w tym usługi konsultingowe i usługi wolnych zawodów) ale tylko wtedy, jeżeli działalność tego charakteru trwa w granicach Państwa przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w każdorazowym 12 miesięcznym okresie zaczynającym się lub kończącym w danym roku osiągania dochodu.

5. Dla potrzeb ustalenia okresu trwania działalności, o której mowa w ustępach 3 i 4, okres, w którym działalność jest prowadzona w Umawiającym się Państwie przez przedsiębiorstwo powiązane z drugim przedsiębiorstwem będzie zsumowany z okresem, w którym działalność jest prowadzona przez przedsiębiorstwo, z którym jest ono powiązane jeżeli pierwsza wymieniona działalność jest związana z działalnością prowadzoną w tym Państwie przez to drugie przedsiębiorstwo, pod warunkiem, że każdy okres, w którym dwa lub więcej przedsiębiorstw powiązanych prowadzi zbieżną działalność jest liczony tylko jeden raz. Uważa się, że przedsiębiorstwo jest powiązane z drugim przedsiębiorstwem, jeżeli jedno jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez drugie, lub jeżeli oba są kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez osobę lub osoby trzecie.

6. Uważa się, że przedsiębiorstwo nie posiada zakładu z tytułu:

a) użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;

b) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostawy;

c) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;

d) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;

e) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;

f) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o jakich mowa w punktach a) do e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

7. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 8, działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa, to uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada w tym Państwie zakład, w zakresie każdego rodzaju działalności, jaką osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba, że działalność takiej osoby jest ograniczona do działalności, o której mowa w ustępie 6, która gdyby była wykonywana przez stałą placówkę, nie czyniłaby tej placówki zakładem na podstawie postanowień tego ustępu.

8. Nie uważa się, że przedsiębiorstwo posiada zakład w Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że wykonuje ono w tym Państwie czynności przez maklera, generalnego komisanta albo przez jakiegokolwiek innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem, że te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.

9. Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby którąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz