Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią

UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

podpisana w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 21 kwietnia 2005 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, w następującym brzmieniu:

UMOWA
między
RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ
A
NOWĄ ZELANDIĄ
W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA I ZAPOBIEGANIA UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU

Rzeczpospolita Polska i Nowa Zelandia, pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Uzgodniły, co następuje:

Rozdział I
ZAKRES UMOWY

Artykuł 1
ZAKRES PODMIOTOWY

Niniejsza Umowa dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach.

Artykuł 2
PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZY UMOWA

1. Niniejsza Umowa dotyczy podatków od dochodu pobieranych na rzecz Umawiającego się Państwa lub jego jednostek terytorialnych, bez względu na sposób ich poboru.

2. Za podatki od dochodu uważa się wszystkie podatki, które pobiera się od całego dochodu albo od części dochodu, włączając podatki od zysku z przeniesienia własności majątku ruchomego lub nieruchomego, podatki od ogólnej kwoty płac i wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorstwa, jak również podatki od przyrostu majątku.

3. Do obecnie istniejących podatków, których dotyczy Umowa, należą:

a) w Nowej Zelandii:

–  podatek od dochodu,

b) w Rzeczypospolitej Polskiej:

–  podatek dochodowy od osób fizycznych, i

–  podatek dochodowy od osób prawnych.

4. Niniejsza Umowa będzie miała także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, które po podpisaniu niniejszej Umowy zostaną wprowadzone obok już istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe organy Umawiających się Państw będą informowały się wzajemnie we właściwym czasie o zasadniczych zmianach dokonanych w ich ustawodawstwach podatkowych.

5. Bez względu na postanowienia ustępu 1 i 2, podatki objęte Umową nie obejmują żadnej kwoty stanowiącej opłatę karną lub odsetki nałożone na podstawie ustawodawstwa każdego z Umawiających się Państw.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz