Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey (Dz.U.2012.1177)

UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym,
sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.
(Dz. U. z dnia 26 października 2012 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 2 grudnia 2011 r. w Londynie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, w następującym brzmieniu:

UMOWA
MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ
A JERSEY
W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
W ODNIESIENIU DO PRZEDSIĘBIORSTW EKSPLOATUJĄCYCH
STATKI MORSKIE LUB STATKI POWIETRZNE W
TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

Rzeczpospolita Polska i Jersey, pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1
Zakres Umowy

Niniejsza Umowa dotyczy przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium jednej lub obu Umawiających się Stron, eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym.

Artykuł 2
Podatki, których dotyczy Umowa

1. Do obecnie istniejących podatków, których dotyczy Umowa, należą w szczególności:

a) w przypadku Polski:

i) podatek dochodowy od osób fizycznych i

i) podatek dochodowy od osób prawnych

(zwane dalej „podatkami polskimi”);

b) w przypadku Jersey:

i) podatek dochodowy

(zwany dalej „podatkiem Jersey”).

2. Niniejsza Umowa ma także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, nałożonych po dacie podpisania niniejszej Umowy, obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe organy Umawiających się Stron poinformują się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach, dokonanych w ich ustawodawstwie podatkowym.

Artykuł 3
Ogólne definicje

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej:

a) określenie „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym, Polska może wykonywać prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

b) określenie „Jersey” oznacza Baliwat Jersey, włącznie z jego morzem terytorialnym;

c) określenia „Umawiająca się Strona” lub „druga Umawiająca się Strona” oznaczają w zależności od kontekstu odpowiednio Polskę lub Jersey;

d) określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę, a także każde inne zrzeszenie osób;

e) określenie „spółka” oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub jakikolwiek podmiot, który jest traktowany jak osoba prawna dla celów podatkowych;

f) określenie „transport międzynarodowy” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego faktyczny zarząd znajduje się na terytorium Umawiającej się Strony, z wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony;

g) określenie „właściwy organ” oznacza:

i) w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela,

ii) w przypadku Jersey, Ministra Skarbu i Zasobów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

h) określenie „przedsiębiorstwo” ma zastosowanie do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej;

i) określenia „przedsiębiorstwo Umawiającej się Strony” i „przedsiębiorstwo drugiej Umawiającej się Strony” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednej Umawiającej się Strony i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiającą się Stronę, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie pojęcia niezdefiniowane w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie zostało im w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Strony dla celów podatków, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa, przy czym znaczenie wynikające z przepisów prawa podatkowego tej Strony ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym tym pojęciom przez inne przepisy prawne tej Strony.

Artykuł 4
Miejsce zamieszkania lub siedziba

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Umawiającej się Strony” oznacza każdą osobę, która według ustawodawstwa tej Strony podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce stałego pobytu, siedzibę lub miejsce zamieszkania, miejsce zarządu lub inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże, określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu na terytorium tej Umawiającej się Strony tylko ze względu na dochód, jaki osiąga ze źródeł położonych na terytorium tej Umawiającej się Strony.

2. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium obu Umawiających się Stron, wówczas jej status określa się według następujących zasad:

a) uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, gdzie ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania na terytorium obu Umawiających się Stron, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, z którą ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie, na terytorium której Umawiającej się Strony osoba posiada ośrodek interesów życiowych albo nie ma ona stałego miejsca zamieszkania na terytorium żadnej z Umawiających się Stron, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, w której zwykle przebywa;

c) jeżeli osoba ta przebywa zazwyczaj na terytorium obu Umawiających się Stron lub nie przebywa zazwyczaj na terytorium żadnej z nich, wówczas uważa się, że ta osoba ma miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, której jest obywatelem;

d) jeżeli osoba ta jest obywatelem obu Stron lub nie jest obywatelem żadnej z nich, właściwe organy Umawiających się Stron rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

3. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1, osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę na terytorium obu Umawiających się Stron, wówczas taką osobę uważa się za mającą siedzibę tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się miejsce faktycznego zarządu tej osoby.

Artykuł 5
Transport morski i lotniczy

1. Zyski z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

2. Korzyści z przeniesienia własności eksploatowanych w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych, lub z przeniesienia własności majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, statków powietrznych lub łodzi, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

3. Postanowienia ustępów 1 i 2 mają zastosowanie do zysków i korzyści osiąganych przez przedsiębiorstwo Umawiającej się Strony z uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsięwzięciu lub w międzynarodowym związku eksploatacyjnym.

4. Jeżeli miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa żeglugi morskiej znajduje się na pokładzie statku, to uważa się, że znajduje się ono na terytorium tej Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się port macierzysty tego statku lub łodzi, a jeżeli statek nie ma portu macierzystego, to na terytorium Umawiającej się Strony, na terytorium której osoba eksploatująca statek lub łódź ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Artykuł 6
Procedura wzajemnego porozumiewania się

1. Jeżeli osoba jest zdania, że działania jednej lub obu Umawiających się Stron powodują lub spowodują dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w ustawodawstwie wewnętrznym tych Stron, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi tej Umawiającej się Strony, w której ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę. Sprawa powinna być przedstawiona w ciągu trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą, w drodze wzajemnego porozumienia, ustalić sposób przeprowadzenia procedury wzajemnego porozumiewania się oraz elementy, jakie powinien zawierać wniosek o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się.

2. Właściwy organ, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony i nie może sam spowodować zadowalającego rozwiązania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulować w drodze wzajemnego porozumienia z właściwym organem drugiej Umawiającej się Strony tak, aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszą Umową.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron będą czynić starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia usuwać wszelkie trudności lub wątpliwości, które mogą powstawać przy interpretacji lub stosowaniu niniejszej Umowy. Mogą one również wspólnie uzgodnić podjęcie środków w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w sytuacjach nieuregulowanych niniejszą Umową.

4. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą kontaktować się ze sobą bezpośrednio w celu stosowania niniejszej Umowy.

Artykuł 7
Wejście w życie

1. Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co Umawiające się Strony notyfikują sobie wzajemnie na piśmie.

2. Niniejsza Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu trzeciego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania noty późniejszej, przy czym będzie miała zastosowanie:

a) w Polsce w odniesieniu do podatków od dochodu i zysków z przeniesienia własności majątku, do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Umowa wejdzie w życie;

b) w Jersey w odniesieniu do podatku od dochodu i zysków z przeniesienia własności majątku, do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Umowa wejdzie w życie.

3. Bez względu na postanowienia ustępu 2, niniejsza Umowa pozostaje w mocy wyłącznie wówczas, gdy pozostaje w mocy Umowa sporządzona w Londynie 02.12.2011 r. między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Artykuł 8
Wypowiedzenie

1. Każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć niniejszą Umowę przekazując pisemną notę o wypowiedzeniu w drodze dyplomatycznej na co najmniej sześć miesięcy przed końcem każdego roku kalendarzowego rozpoczynającego się po upływie pięciu lat od dnia, w którym niniejsza Umowa weszła w życie. W takim przypadku, niniejsza Umowa przestanie mieć zastosowanie:

a) w Polsce w odniesieniu do podatków od dochodu i zysków z przeniesienia własności majątku, do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym nota została przekazana;

b) w Jersey w odniesieniu do podatków od dochodu i zysków z przeniesienia własności majątku, do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym nota została przekazana.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1, niniejsza Umowa będzie wypowiedziana bez przekazania noty, z dniem wypowiedzenia Umowy sporządzonej w Londynie dnia 02.12.2011 r. między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Londynie dnia 02 grudnia 2011 roku, w dwóch egzemplarzach, w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 17 lipca 2012 r.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz