Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey (Dz.U.2012.1179)

Artykuł 11
Unikanie podwójnego opodatkowania

1. W przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Jersey, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Jersey. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany w Jersey;

b) Jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

2. W przypadku Jersey, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

Z zastrzeżeniem przepisów prawa Jersey dotyczących prawa do odliczenia podatku należnego w Jersey oraz podatku płaconego na terytorium poza Jersey (które nie naruszą ogólnej zasady niniejszej Umowy);

i) z zastrzeżeniem przepisów podpunktu iii), jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Jersey osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Polsce, Jersey zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby należnego w Jersey, kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Polsce;

ii) jednakże takie odliczenie nie może przewyższyć tej części podatku dochodowego, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód, który może być opodatkowany w Polsce;

iii) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Jersey uzyskuje dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, Jersey może włączyć ten dochód do podstawy opodatkowania, jednakże zezwoli na odliczenie od podatku należnego w Jersey tej części podatku, która przypada na dochód osiągnięty w Polsce.

Artykuł 12
Równe traktowanie

1. Obywatele Umawiającej się Strony nie mogą być poddani na terytorium drugiej Umawiającej się Strony ani opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie i związane z nim obowiązki, jakim są lub mogą być poddani w takich samych okolicznościach obywatele tej drugiej Strony, w szczególności w odniesieniu do miejsca zamieszkania. Niniejsze postanowienie stosuje się, bez względu na postanowienia artykułu 1, również do osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium jednej lub obu Umawiających się Stron.

2. Żadne postanowienie zawarte w niniejszym artykule nie może być rozumiane jako zobowiązujące którąkolwiek Umawiającą się Stronę do przyznania osobom nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium tej Umawiającej się Strony jakichkolwiek osobistych zwolnień, ulg i obniżek podatkowych, jakie Strona ta przyznaje osobom mającym miejsce zamieszkania na jej terytorium lub jej obywatelom.

3. Bez względu na przepisy artykułu 2, postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie do wszelkich podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę.

Artykuł 13
Procedura wzajemnego porozumiewania się

1. Jeżeli osoba jest zdania, że działania jednej lub obu Umawiających się Stron powodują lub spowodują dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas może ona niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w ustawodawstwie wewnętrznym tych Stron, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi tej Umawiającej się Strony, w której ma ona miejsce zamieszkania lub, jeżeli w danej sprawie mają zastosowanie postanowienia artykułu 12 ustęp 1, właściwemu organowi tej Umawiającej się Strony, której jest obywatelem. Sprawa powinna być przedstawiona w ciągu trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą, w drodze wzajemnego porozumienia, ustalić sposób przeprowadzenia procedury wzajemnego porozumiewania się oraz elementy, jakie powinien zawierać wniosek o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się.

2. Właściwy organ, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony i nie może sam spowodować zadowalającego rozwiązania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulować w drodze wzajemnego porozumienia z właściwym organem drugiej Umawiającej się Strony tak, aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszą Umową. Osiągnięte w ten sposób porozumienie zostanie wprowadzone w życie bez względu na terminy przewidziane przez ustawodawstwo wewnętrzne Umawiających się Stron.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron będą czynić starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia usuwać wszelkie trudności lub wątpliwości, które mogą powstawać przy interpretacji lub stosowaniu niniejszej Umowy. Mogą one również wspólnie uzgodnić podjęcie środków w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w sytuacjach nieuregulowanych niniejszą Umową.

4. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą kontaktować się ze sobą bezpośrednio w celu stosowania niniejszej Umowy.

Artykuł 14
Członkowie misji dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych

Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają przywilejów podatkowych przysługujących członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych na podstawie ogólnych zasad prawa międzynarodowego lub postanowień umów szczególnych.

Artykuł 15
Wejście w życie

1. Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co Umawiające się Strony notyfikują sobie wzajemnie na piśmie.

2. Niniejsza Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu trzeciego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania noty późniejszej, przy czym będzie miała zastosowanie:

a) w Polsce w odniesieniu do podatków od dochodu, do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Umowa wejdzie w życie;

b) w Jersey w odniesieniu do podatków od dochodu, do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku następującym po roku, w którym Umowa wejdzie w życie.

3. Bez względu na postanowienia ustępu 2, niniejsza Umowa pozostaje w mocy wyłącznie wówczas, gdy pozostaje w mocy Umowa sporządzona w Londynie, w dn. 02.12.2011 r. między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Artykuł 16
Wypowiedzenie

1. Każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć niniejszą Umowę przekazując pisemną notę o wypowiedzeniu na co najmniej sześć miesięcy przed końcem każdego roku kalendarzowego rozpoczynającego się po upływie pięciu lat od dnia, w którym niniejsza Umowa weszła w życie. W takim przypadku, niniejsza Umowa przestanie mieć zastosowanie:

a) w Polsce w odniesieniu do podatków od dochodu, do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym nota została przekazana;

b) w Jersey w odniesieniu do podatków od dochodu, do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym nota została przekazana.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1, niniejsza Umowa będzie wypowiedziana bez przekazania noty, z dniem wypowiedzenia Umowy sporządzonej w Londynie, w dn. 02.12.2011 r. między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Londynie dnia 02 grudnia 2011 roku, w dwóch egzemplarzach, w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 17 lipca 2012 r.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz