Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey (Dz.U.2012.1179)

UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych,
sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.
(Dz. U. z dnia 29 października 2012 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 2 grudnia 2011 r. w Londynie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, w następującym brzmieniu:

UMOWA
MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ
A JERSEY
W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH

Rzeczpospolita Polska i Jersey, pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1
Zakres podmiotowy

Niniejsza Umowa dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania na terytorium jednej lub obu Umawiających się Stron.

Artykuł 2
Podatki, których dotyczy Umowa

1. Do obecnie istniejących podatków, których dotyczy Umowa, należą w szczególności:

a) w przypadku Polski:

i) podatek dochodowy od osób fizycznych, (zwany dalej „podatkiem polskim”);

b) w przypadku Jersey:

i) podatek dochodowy (zwany dalej „podatkiem Jersey”).

2. Niniejsza Umowa ma także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, nałożonych po dacie podpisania niniejszej Umowy, obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe organy Umawiających się Stron poinformują się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach, dokonanych w ich ustawodawstwie podatkowym.

Artykuł 3
Ogólne definicje

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej:

a) określenie „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym, Polska może wykonywać prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

b) określenie „Jersey” oznacza Baliwat Jersey, włącznie z jego morzem terytorialnym;

c) określenia „Umawiająca się Strona” lub „druga Umawiająca się Strona” oznaczają w zależności od kontekstu odpowiednio Polskę lub Jersey;

d) określenie „obywatel”, w odniesieniu do Umawiającej się Strony oznacza każdą osobę fizyczną mającą obywatelstwo tej Strony;

e) określenie „właściwy organ” oznacza:

i) w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela,

ii) w przypadku Jersey, Ministra Skarbu i Zasobów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

f) określenie „transport międzynarodowy” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego faktyczny zarząd znajduje się na terytorium Umawiającej się Strony, z wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony;

g) określenie „spółka” oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub jakikolwiek podmiot, który jest traktowany jak osoba prawna dla celów podatkowych.

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiającą się Stronę, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie pojęcia niezdefiniowane w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie zostało im w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Strony dla celów podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa, przy czym znaczenie wynikające z przepisów prawa podatkowego tej Strony ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym tym pojęciom przez inne przepisy prawne tej Strony.

Artykuł 4
Miejsce zamieszkania lub siedziba

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Umawiającej się Strony” oznacza każdą osobę, która według ustawodawstwa tej Strony podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce stałego pobytu, siedzibę lub miejsce zamieszkania, miejsce zarządu lub inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże, określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu na terytorium tej Umawiającej się Strony tylko ze względu na dochód, jaki osiąga ze źródeł położonych na terytorium tej Umawiającej się Strony.

2. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium obu Umawiających się Stron, wówczas jej status określa się według następujących zasad:

a) uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, gdzie ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania na terytorium obu Umawiających się Stron, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, z którą ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie, na terytorium której Umawiającej się Strony osoba posiada ośrodek interesów życiowych albo nie ma ona stałego miejsca zamieszkania na terytorium żadnej z Umawiających się Stron, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, w której zwykle przebywa;

c) jeżeli osoba ta przebywa zazwyczaj na terytorium obu Umawiających się Stron lub nie przebywa zazwyczaj na terytorium żadnej z nich, wówczas uważa się, że ta osoba ma miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, której jest obywatelem;

d) jeżeli osoba ta jest obywatelem obu Stron lub nie jest obywatelem żadnej z nich, właściwe organy Umawiających się Stron rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

3. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1, osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę na terytorium obu Umawiających się Stron, wówczas taką osobę uważa się za mającą siedzibę tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się miejsce faktycznego zarządu tej osoby.

Artykuł 5
Dochody z pracy

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 6, 8 i 9, pensje, płace oraz inne podobne wynagrodzenia uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony w związku z wykonywaniem pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, chyba że praca wykonywana jest na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenie uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony w związku z wykonywaniem pracy najemnej na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlega opodatkowaniu tylko na terytorium pierwszej wymienionej Umawiającej się Strony, jeżeli:

a) odbiorca wynagrodzenia przebywa na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym; i

b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium drugiej Umawiającej się Strony; i

c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez stałą placówkę prowadzenia działalności gospodarczej, którą pracodawca posiada na terytorium drugiej Umawiającej się Strony; i

d) praca najemna nie stanowi przypadku wynajmowania siły roboczej.

3. Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie uzyskane w związku z wykonywaniem pracy na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, może być opodatkowane na terytorium Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Artykuł 6
Wynagrodzenia dyrektorów

Wynagrodzenia oraz inne podobne świadczenia uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą być opodatkowane na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 7
Artyści i sportowcy

1. Bez względu na postanowienia artykułu 5, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony uzyskany z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, osobiście wykonywanej w tym charakterze na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, może być opodatkowany na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada na rzecz tego artysty lub sportowca lecz innej osobie, wówczas dochód ten, bez względu na postanowienia artykułu 5, może być opodatkowany na terytorium tej Umawiającej się Strony, na terytorium której działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

3. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, dochody osiągnięte z działalności określonej w ustępie 1, wykonywanej w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy Umawiającymi się Stronami, będą zwolnione od opodatkowania na terytorium tej Umawiającej się Strony, na terytorium której taka działalność jest wykonywana.

Artykuł 8
Emerytury, renty i podobne świadczenia

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 9 ustęp 2, emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony, ze względu na uprzednie zatrudnienie, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej Strony.

Artykuł 9
Funkcje publiczne

1. a) Pensje, płace oraz inne podobne świadczenia, wypłacane przez Umawiającą się Stronę, jej jednostkę terytorialną lub organ władzy lokalnej osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tej Strony, jednostki terytorialnej lub organu władzy lokalnej, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, z zastrzeżeniem litery b) niniejszego ustępu.

b) Jednakże takie pensje, płace oraz inne podobne świadczenia podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli usługi te są świadczone na terytorium tej Strony przez osobę, która ma miejsce zamieszkania na terytorium tej Umawiającej się Strony, i która:

i) jest obywatelem tej Strony; lub

ii) nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania na terytorium tej Umawiającej się Strony wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

2. a) Bez względu na postanowienia ustępu 1, wszelkie emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane lub pochodzące z funduszy utworzonych przez Umawiającą się Stronę, jednostkę terytorialną lub organ władzy lokalnej osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tej Strony, jednostki terytorialnej lub organu władzy lokalnej, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony.

b) Jednakże, takie emerytury, renty i inne podobne świadczenia, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli osoba fizyczna ma tam miejsce zamieszkania i jest obywatelem tej Umawiającej się Strony.

3. Postanowienia artykułów 5, 6, 7 oraz 8 mają zastosowanie do pensji, płac, emerytur, rent i innych podobnych świadczeń wypłacanych z tytułu świadczenia usług pozostających w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Umawiającą się Stronę, jednostkę terytorialną lub organ władzy lokalnej.

Artykuł 10
Studenci

Świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta, ucznia lub praktykanta, który ma lub miał bezpośrednio przed przybyciem na terytorium Umawiającej się Strony miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony i który przebywa na terytorium pierwszej wymienionej Strony wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki, nie podlegają opodatkowaniu na terytorium pierwszej wymienionej Strony, jeżeli świadczenia te pochodzą ze źródeł spoza terytorium tej Strony.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz