Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

sporządzona w Singapurze dnia 23 kwietnia 1993 r.
(Dz. U. z dnia 23 marca 1994 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 23 kwietnia 1993 r. w Singapurze została sporządzona Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu w następującym brzmieniu:

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Singapuru, pragnąc zawrzeć umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1
Zakres podmiotowy

Niniejsza umowa dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach.

Artykuł 2
Podatki, których dotyczy umowa

1. Niniejsza umowa dotyczy, bez względu na sposób poboru, podatków od dochodu, które pobiera się na rzecz Umawiającego się Państwa, jego jednostek terytorialnych lub władz lokalnych.

2. Za podatki od dochodu uważa się wszystkie podatki, które pobiera się od całego dochodu lub od części dochodu.

3. Do aktualnie istniejących podatków, których dotyczy umowa, należą w szczególności:

a) w Singapurze:

podatek dochodowy (zwany dalej „podatkiem singapurskim”);

b) w Polsce:

(i) podatek dochodowy od osób fizycznych,

(ii) podatek dochodowy od osób prawnych

(zwane dalej „podatkami polskimi”).

4. Niniejsza umowa ma także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, które po podpisaniu niniejszej umowy będą wprowadzone obok istniejących podatków lub w miejsce wymienionych w tym artykule. Właściwe władze Umawiających się Państw będą informowały się wzajemnie o zasadniczych zmianach, jakie zaszły w ich ustawodawstwach podatkowych.

Artykuł 3
Ogólne definicje

1. W rozumieniu niniejszej umowy, jeżeli z jej kontekstu nie wynika inaczej:

a) określenie „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską i obejmuje każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Polski, który zgodnie z prawem międzynarodowym został uznany lub który może być uznany na mocy ustawodawstwa Polski za obszar, na którym Polska może sprawować suwerenne prawa lub jurysdykcję w zakresie działalności dozwolonej przez prawo międzynarodowe,

b) określenie „Singapur” oznacza Republikę Singapuru,

c) określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają, w zależności od kontekstu, Polskę lub Singapur,

d) określenie „obywatel” oznacza osobę fizyczną posiadającą obywatelstwo Umawiającego się Państwa i wszelką osobę prawną, spółkę osobową i stowarzyszenie utworzone na podstawie ustawodawstwa obowiązującego w Umawiającym się Państwie,

e) określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę, zrzeszenie osób lub inną jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę,

f) określenia „przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie,

g) określenie „spółka” oznacza osobę prawną lub każdą inną jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną,

h) określenie „podatek” oznacza w zależności od kontekstu podatek polski lub singapurski,

i) określenie „komunikacja międzynarodowa” oznacza wszelki przewóz statkiem morskim, statkiem powietrznym lub barką, eksploatowaną przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, gdy statek morski, statek powietrzny lub barka są eksploatowane wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie,

j) określenie „właściwa władza” oznacza:

1) w Polsce – Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

2) w Singapurze – Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela,

k) określenie „stała placówka” oznacza stałe miejsce, w którym wykonywana jest działalność zawodowa.

2. Przy stosowaniu niniejszej umowy przez Umawiające się Państwo, jeżeli z jej kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej nie zdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa danego Umawiającego się Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza umowa.

Artykuł 4
Miejsce zamieszkania lub siedziba

1. W rozumieniu niniejszej umowy określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która dla celów podatkowych posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę w danym Umawiającym się Państwie.

2. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad:

a) osobę uważa się za posiadającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym posiada ona miejsce stałego zamieszkania,

b) jeżeli posiada stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, to uważa się, że posiada ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),

c) jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym się Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie ma ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, to uważa się ją za osobę mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

d) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Państwach to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w Państwie, którego jest obywatelem,

e) jeżeli nie można określić statusu osoby stosownie do postanowień lit. od a) do d), to właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

3. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że posiada ona siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu. Jeżeli miejsce jej faktycznego zarządu nie może być ustalone, to właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

Artykuł 5
Zakład

1. W rozumieniu niniejszej umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

2. Określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

a) miejsce zarządu,

b) filię,

c) biuro,

d) zakład fabryczny,

e) warsztat i

f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

3. Określenie „zakład” obejmuje również:

a) plac budowy, prace budowlane, montażowe lub instalacyjne, które trwają dłużej niż dwanaście miesięcy,

b) świadczenie usług, w tym usług konsultacyjnych, przez osobę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie za pośrednictwem jej pracowników lub innego personelu zatrudnionego w drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy wynoszące łącznie powyżej trzech miesięcy w każdorazowym dwunastomiesięcznym okresie.

4. Uważa się, że przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli:

a) prowadzi w tym drugim Umawiającym się Państwie działalność nadzorczą przez okres lub okresy wynoszące łącznie dłużej niż sześć miesięcy w każdorazowym dwunastomiesięcznym okresie w związku z budową, instalacją lub montażem albo w związku z połączeniem tych prac podjętych w tym drugim Umawiającym się Państwie,

b) prowadzi działalność zarobkową, która w całości lub w części polega na świadczeniu w tym drugim Umawiającym się Państwie usług rozrywkowych, o których mowa w artykule 17.

5. Bez względu na postanowienia ustępów 1-4 niniejszego artykułu określenie „zakład” nie obejmuje:

a) użytkowania placówki, która służy wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,

b) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania,

c) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki przez inne przedsiębiorstwo,

d) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa,

e) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa reklamy, informacji, prac badawczych lub innej podobnej działalności mającej przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

6. Uważa się, że osoba prowadząca działalność w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, inna niż niezależny przedstawiciel, do którego mają zastosowanie postanowienia ustępu 7, jest zakładem przedsiębiorstwa w pierwszym Umawiającym się Państwie, jeżeli posiada ona upoważnienie i je regularnie realizuje do zawierania umów dla lub w imieniu przedsiębiorstwa, chyba że upoważnienie to jest ograniczone do zakupu dóbr lub towarów dla tego przedsiębiorstwa.

7. Nie uważa się, że przedsiębiorstwo posiada zakład w jednym z Umawiających się Państw tylko z tego powodu, że wykonuje ono w tym Państwie czynności przez maklera, generalnego przedstawiciela handlowego albo każdego innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem że te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.

8. Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby jakąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.

Artykuł 6
Dochód z nieruchomości

1. Dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (w tym dochód z eksploatacji gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w drugim Umawiającym się Państwie może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

2. Określenie „majątek nieruchomy” posiada takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa Umawiającego się Państwa, w którym majątek ten jest położony. Statki morskie, barki i statki powietrzne nie stanowią majątku nieruchomego.

3. Postanowienie ustępu 1 niniejszego artykułu ma również zastosowanie do dochodu uzyskiwanego z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub każdego innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.

4. Postanowienia ustępów 1 i 3 niniejszego artykułu mają również zastosowanie do dochodu uzyskiwanego z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa i do dochodu z majątku nieruchomego, który służy do wykonywania wolnego zawodu.

Artykuł 7
Zyski przedsiębiorstw

1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, jakie mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

3. Przy ustalaniu zysków zakładu zezwala się na potrącenie wszystkich wydatków, w tym kosztów zarządzania i ogólnych kosztów administracyjnych, które podlegałyby odliczeniu, gdyby zakład był niezależnym przedsiębiorstwem, i w takim stopniu, w jakim te wydatki można przypisać zakładowi, bez względu na to, czy wydatki te zostały poniesione w Umawiającym się Państwie, w którym zakład jest położony, czy gdzie indziej.

4. Nie można przypisać zakładowi zysku tylko z tytułu samego zakupu dóbr lub towarów przez ten zakład dla przedsiębiorstwa.

5. Jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej umowy, postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu.

Artykuł 8
Transport morski i lotniczy

1. Zyski osiągane z eksploatacji statków powietrznych w komunikacji międzynarodowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

2. Zyski osiągane przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa z eksploatacji w komunikacji międzynarodowej statków morskich mogą być opodatkowane w obu Umawiających się Państwach pod następującymi warunkami:

a) jeżeli przedsiębiorstwo polskie eksploatujące statki morskie w komunikacji międzynarodowej osiąga zyski z takiej eksploatacji w Singapurze, to podatek przypadający do zapłacenia w Singapurze od takich zysków będzie obniżony o kwotę równą 50% podatku i zezwoli się, aby obniżona kwota podatku singapurskiego, przypadająca do zapłacenia, była zaliczona na poczet polskiego podatku należnego od takiego dochodu,

b) jeżeli przedsiębiorstwo singapurskie eksploatujące statki morskie w transporcie międzynarodowym osiąga z takiej eksploatacji zyski w Polsce, to podatek przypadający do zapłacenia od tych zysków w Polsce będzie obniżony o kwotę równą 50% podatku i zezwoli się, aby obniżona kwota podatku polskiego przypadająca do zapłacenia od zysków była zaliczona na poczet podatku singapurskiego przypadającego od takiego dochodu.

3. Postanowienia niniejszego artykułu mają również zastosowanie do zysków z uczestnictwa we wszelkiego rodzaju umowach poolowych w zakresie transportu morskiego lub powietrznego, osiąganych przez dane przedsiębiorstwo zajmujące się transportem morskim lub powietrznym.

Artykuł 9
Przedsiębiorstwa powiązane

Jeżeli:

a) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa bierze udział bezpośrednio w zarządzaniu, kontroli lub w kapitale przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa albo

b) te same osoby bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa i przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa

i jeżeli w jednym i drugim przypadku między dwoma przedsiębiorstwami w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych zostaną umówione lub narzucone warunki, różniące się od warunków, które by ustaliły między sobą niezależne przedsiębiorstwa, to zyski, które osiągałoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane.

Artykuł 10
Dywidendy

1. Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, lecz jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć 10% kwoty dywidend brutto. Postanowienia tego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki od zysku, z którego są wypłacane dywidendy.

3. Użyte w tym artykule określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Umawiającego się Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji.

4. Bez względu na postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu, tak długo, jak długo Singapur nie nakłada podatku od dywidend dodatkowo do podatku przypadającego od zysków lub dochodu spółki, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Singapurze osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce będą wolne od wszelkiego podatku w Singapurze, który może być nałożony na dywidendy dodatkowo do podatku przypadającego od zysków lub dochodu spółki.

5. Postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w tym Państwie bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, rzeczywiście wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

6. Jeżeli spółka, które siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie, osiąga zyski albo dochody z drugiego Umawiającego się Państwa, to drugie Państwo nie może ani obciążać podatkiem dywidend wypłacanych przez tę spółkę, z wyjątkiem przypadku, gdy takie dywidendy są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym drugim Państwie, lub przypadku, gdy udział, z którego tytułu dywidendy są wypłacane, rzeczywiście wiąże się z działalnością zakładu lub stałej placówki położonej w drugim Państwie, ani też obciążać nie wydzielonych zysków spółki podatkiem od nie wydzielonych zysków, nawet gdy wypłacone dywidendy lub nie wydzielone zyski całkowicie lub częściowo pochodzą z zysków albo dochodów osiągniętych w drugim Państwie.

7. a) Uważa się, że dywidendy powstają w Polsce, jeżeli są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę w Polsce.

b)   Uważa się, że dywidendy powstają w Singapurze:

(i) jeżeli są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę w Singapurze, lub

(ii) jeżeli są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę w Malezji, z zysków powstających w Singapurze i uważanych za dywidendy powstające w Singapurze na mocy postanowień artykułu VII Umowy między Singapurem i Malezją o unikaniu podwójnego opodatkowania, podpisanej dnia 26 grudnia 1968 r.

8. Rząd każdego Umawiającego się Państwa będzie zwolniony od podatku w drugim Umawiającym się Państwie w odniesieniu do dywidend z akcji w spółkach akcyjnych tego drugiego Państwa. Jednakże takie zwolnienie nie będzie przyznane w odniesieniu do akcji posiadanych dla innych celów niż cele publiczne i jeżeli pakiet kontrolny stanowi istotny udział.

9. W rozumieniu ustępu 8 określenie „Rząd”:

a) w przypadku Singapuru oznacza Rząd Singapuru i obejmuje:

(i) Zarząd Monetarny Singapuru i Radę Komisarzy do Spraw Walutowych (the Monetary Authority of Singapure and the Board of Commissioners of Currency),

(ii) Korporację do spraw Inwestycji Rządu Singapuru sp. o.o. i każdą spółkę lub organ utworzony całkowicie w celu inwestowania rezerw Rządu,

(iii)   jednostkę prawa publicznego, władzę lokalną lub każdą instytucję będącą całkowicie lub głównie własnością Rządu Singapuru, jaka może być uzgodniona okresowo między właściwymi władzami Umawiających się Państw;

b) w przypadku Polski oznacza Rząd Polski i obejmuje:

(i) Narodowy Bank Polski,

(ii) jednostkę prawa publicznego, władzę lokalną lub każdą instytucję będącą całkowicie lub głównie własnością Rządu Polski, jaka może być uzgodniona okresowo między właściwymi władzami Umawiających się Państw.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz