Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej

PROTOKÓŁ

do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Przy podpisaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sygnatariusze, należycie do tego upoważnieni przez swoje odpowiednie Rządy, uzgodnili, co następuje:

1. Wraz z wejściem w życie niniejszej umowy, Rzeczpospolita Polska oraz Republika Czeska w swych wzajemnych stosunkach zawieszają stosowanie wielostronnego Porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych, podpisanego w Miszkolcu w dniu 27 maja 1977 r., oraz wielostronnego Porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób prawnych, podpisanego w Ułan Bator w dniu 19 maja 1978 r.

2. Obliczanie okresu, o którym mowa w artykule 5 ustęp 3 umowy, rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 1994 r.

3. Budowa lub czynności, o których mowa w artykule 5 ustęp 3 umowy, wynikające z kontraktów zawartych przed dniem 1 czerwca 1992 r., nie będą traktowane jako zakład, o ile nie przekroczą okresu 18 miesięcy po dniu 1 stycznia 1993 r.

4. Wynagrodzenia wypłacane osobom zamieszkałym w jednym Umawiającym się Państwie, w związku z czynnościami, o których mowa w ustępie 3 niniejszego protokołu, nie będą opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, w którym czynności te są wykonywane, o ile te czynności nie przekroczą okresu 18 miesięcy po dniu 1 stycznia 1993 r. W tym zakresie nie stosuje się przepisów artykułu 15 ustęp 2 umowy.

Niniejszy protokół stanowi integralną część wyżej wymienionej umowy.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni podpisali niniejszy protokół.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Warszawie dnia 24 czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku w językach polskim, czeskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych, tekst angielski będzie rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

–    została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

–    jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

–    będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 7 października 1993 r.

 

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz