Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

podpisana w Warszawie dnia 16 września 1977 r.
(Dz. U. z dnia 22 maja 1979 r.)

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
RADA PAŃSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 16 września 1977 roku została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu w następującym brzmieniu:

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Malezji, powodowane chęcią zawarcia Umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1
Zakres podmiotowy.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach.

Artykuł 2
Podatki, których dotyczy umowa.

1. Do podatków, których dotyczy niniejsza umowa, należą:

a) w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

– podatek dochodowy;

– podatek od wynagrodzeń;

– podatek wyrównawczy;

(zwane dalej podatkami polskimi);

b) w Malezji:

– podatek dochodowy i podatek od nadwyżki zysków;

– dodatkowe podatki dochodowe, to znaczy podatek od dochodu z produkcji cyny, podatek od rozwoju gospodarczego i podatek od dochodu z przemysłu drzewnego oraz

– podatek od dochodów z produkcji przetworów ropy naftowej;

(zwane dalej podatkami malezyjskimi).

2. Niniejsza umowa będzie miała także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, które po podpisaniu niniejszej umowy będą wprowadzone obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe władze Umawiających się Państw będą informowały się wzajemnie o każdych zasadniczych zmianach, jakie zaszły w ich ustawodawstwach podatkowych.

Artykuł 3
Ogólne definicje.

1. W rozumieniu niniejszej umowy, jeżeli z jej treści nie wynika inaczej:

a) określenie „Polska” oznacza Polską Rzeczpospolitą Ludową i obejmuje każdy region przyległy do wód terytorialnych Polski, który zgodnie z prawem międzynarodowym został określony bądź może zostać określony przez ustawodawstwo polskie jako rejon, w którym prawa Polski odnoszące się do dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych mogą być wykonywane;

b) określenie „Malezja” oznacza Federację Malezji i obejmuje każdy rejon przyległy do wód terytorialnych Malezji, który zgodnie z prawem międzynarodowym został określony bądź może zostać określony przez ustawodawstwo malezyjskie jako rejon, w którym prawa Malezji odnoszące się do dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych mogą być wykonywane;

c) określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają odpowiednio Polskę i Malezję;

d) określenie „osoba” ma takie znaczenie, jakie nadaje mu ustawodawstwo podatkowe każdego z Umawiających się Państw;

e) określenie „spółka” oznacza osobę prawną lub jednostkę prawną, która dla opodatkowania traktowana jest jako osoba prawna przez ustawodawstwo podatkowe każdego z Umawiających się Państw;

f)  określenie „podatek” oznacza podatek polski lub podatek malezyjski odpowiednio do treści przepisu;

g) określenia „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie;

h) określenie „właściwe władze” oznacza:

– w Polsce – Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

– w Malezji – Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela.

2. Przy stosowaniu niniejszej umowy przez Umawiające się Państwo, jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, każde określenie o ile nie zostało zdefiniowane inaczej ma takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa danego Państwa w zakresie podatków, które są przedmiotem niniejszej umowy.

Artykuł 4
Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

1. W rozumieniu niniejszej umowy:

a) określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza

– w przypadku Polski osobę, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i podlega podatkom polskim;

– w przypadku Malezji osobę, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Malezji i podlega podatkom malezyjskim;

b) określenia „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” i „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie” oznaczają osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce lub osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Malezji odpowiednio do treści przepisu.

2. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas stosuje się następujące zasady:

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym się Państwie osoba ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze albo jeżeli nie ma ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa;

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, wówczas będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, którego jest obywatelem;

d) jeżeli sytuacji tej osoby nie można uregulować zgodnie z postanowieniami poprzedzających ustępów, właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygają zagadnienie w drodze wzajemnego porozumienia.

3. Jeżeli stosownie do ustępu 1 osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, uważa się ją za mającą siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu.

Artykuł 5
Zakład.

1. W rozumieniu niniejszej umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, w której całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa.

2. Określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

a) miejsce zarządzania;

b)    filię;

c) biuro;

d)    zakład fabryczny;

e) warsztat;

f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych oraz miejsce wyrębu drzewa lub uzyskiwania innych produktów leśnych;

g)    gospodarstwo rolne lub plantację.

3. Nie stanowią zakładu:

a) placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów przedsiębiorstwa;

b)    zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania;

c) zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo;

d)    stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu uzyskiwania informacji dla przedsiębiorstwa;

e) stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu reklamy, dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym dla przedsiębiorstwa.

4. Uważa się, że przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli prowadzi działalność zarobkową w tym drugim Umawiającym się Państwie, polegającą na organizowaniu działalności zawodowych artystów, o której mowa w artykule 16.

5. Jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 6, działa w Umawiającym się Państwie dla przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, uważa się, iż w tym pierwszym Państwie istnieje zakład, jeżeli osoba ta:

a) posiada pełnomocnictwo w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo w tym Umawiającym się Państwie zwykle wykonuje, chyba że jej działalność ogranicza się tylko do zakupu dla przedsiębiorstwa dóbr albo towarów;

b) nie ma ona takiego pełnomocnictwa, lecz zwykle utrzymuje w tym pierwszym Umawiającym się Państwie zapasy dóbr lub towarów, które są wykorzystywane w celu stałych dostaw dóbr lub towarów w imieniu tego przedsiębiorstwa.

6. Nie będzie uważać się przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa za posiadające zakład w drugim Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że wykonuje tam czynności przez maklera, komisanta albo jakiegokolwiek innego niezależnego przedstawiciela, o ile te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.

7. Sam fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę mającą siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie albo tam wykonującą swoje czynności (przez posiadanie tam zakładu albo w inny sposób), nie wystarcza, aby jakąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.

Artykuł 6
Dochody z nieruchomości.

1. Dochody z majątku nieruchomego podlegają opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym ten majątek jest położony.

2. Określenie „majątek nieruchomy” rozumie się według prawa Umawiającego się Państwa, w którym majątek ten jest położony. Określenie to obejmuje w każdym przypadku przynależność do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, prawa, do których zastosowanie mają przepisy prawa rzeczowego, prawa użytkowania majątku nieruchomego, jak również prawa do zmiennych lub stałych świadczeń z tytułu eksploatacji albo prawa do eksploatacji zasobów mineralnych, źródeł ropy naftowej lub gazu, kamieniołomów i innych miejsc wydobywania zasobów naturalnych lub miejsc zbiórki drzewa i innych produktów leśnych. Statki, barki oraz samoloty nie stanowią majątku nieruchomego.

3. Postanowienia ustępu 1 stosuje się do dochodów z bezpośredniego użytkowania, najmu, jak również każdego innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.

4. Postanowienia ustępów 1 i 3 stosuje się również do dochodów z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa i do dochodu z majątku nieruchomego, który służy do wykonywania wolnego zawodu.

Artykuł 7
Zyski i dochody z przedsiębiorstw.

1. Dochody lub zyski z przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski lub dochody przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

2. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi taki dochód lub takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność, w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

3. Przy ustalaniu dochodów lub zysków zakładu dopuszcza się odliczenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, które podlegałyby odliczeniu, gdyby zakład ten był oddzielnym przedsiębiorstwem, w takim stopniu, w jakim nakłady takie mogą być przypisane temu zakładowi, niezależnie od tego, czy powstały w tym państwie, w którym zakład jest położony, czy gdzie indziej.

4. Nie można przypisać zakładowi dochodu lub zysku tylko z tytułu samego zakupu dóbr lub towarów przez ten zakład dla przedsiębiorstwa.

5. Jeżeli w dochodach lub zyskach mieści się jakikolwiek dochód lub zysk, który został odrębnie uregulowany w innym artykule niniejszej umowy, postanowienia tego artykułu nie zostają naruszone przez postanowienia niniejszego artykułu.

Artykuł 8
Przedsiębiorstwa powiązane.

Jeżeli:

a) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub w kapitale przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa albo

b) te same osoby bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa i przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa,

i w jednym i drugim przypadku między dwoma przedsiębiorstwami w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych zostaną umówione lub narzucone warunki, które różnią się od warunków, które by ustaliły między sobą niezależne przedsiębiorstwa, wówczas dochody lub zyski, które osiągałoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie osiągnęło, mogą być uznane za dochody lub zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane.

Artykuł 9
Transport morski i powietrzny.

1. Dochód osiągnięty przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa z eksploatacji w komunikacji międzynarodowej statków lub samolotów może podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie.

2. Postanowienia ustępu 1 dotyczą również dochodów pochodzących z uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsiębiorstwie lub w międzynarodowym związku eksploatacyjnym.

3. W rozumieniu niniejszej umowy określenie „transport międzynarodowy” oznacza przewóz statkiem lub samolotem będącym w użytkowaniu przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa, który nie jest przewozem wykonywanym wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie.

Artykuł 10
Dywidendy.

1. Dywidendy wypłacone przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie będą traktowane jako pochodzące z tego Umawiającego się Państwa.

2. Dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę w Polsce osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Malezji i podlegającej malezyjskiemu podatkowi od dywidend, będą zwolnione od każdego podatku w Polsce, jaki jest pobierany od dywidend obok podatku pobieranego od dochodu spółki.

3. Dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę w Malezji osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i podlegającej polskiemu podatkowi od dywidend, będą zwolnione od każdego podatku w Malezji, jaki jest pobierany od dywidend obok podatku pobieranego od dochodu spółki, pod warunkiem że postanowienia niniejszego ustępu nie będą sprzeczne z ustawodawstwem malezyjskim, na podstawie którego podatek od dywidendy wypłaconej przez spółkę mającą siedzibę w Malezji, od której to dywidendy został odjęty lub jest uważany za odjęty podatek malezyjski, może być pobrany zgodnie ze stopą podatkową wyliczoną w następnym roku wymiarowym po tym, w którym dywidenda została wypłacona.

4. Jeżeli spółka, której siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie, osiąga zyski albo dochody z drugiego Umawiającego się Państwa, wówczas to drugie Państwo nie może obciążać podatkiem dywidend, które ta spółka płaci osobom nie mającym miejsca zamieszkania lub siedziby w tym drugim Państwie, ani też obciążać zysku spółki podatkiem od nie wydzielonego zysku spółki, bez względu na to, czy te dywidendy czy nie wydzielone zyski stanowią w części lub całości, zyski lub dochody osiągnięte w ten sposób.

5. Postanowień ustępów 2 i 3 niniejszego artykułu nie stosuje się, jeżeli odbiorca dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie, posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki płacącej dywidendy, a udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, rzeczywiście wiąże się z działalnością tego zakładu. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7.

6. Jeżeli ustawodawstwo podatkowe, stosowane w którymkolwiek z Umawiających się Państw do dochodu spółek oraz w przypadkach rozdzielenia się spółek, ulegnie zmianie, wtedy właściwe władze w drodze wzajemnego porozumienia się ustalą, czy konieczne będzie wprowadzenie zmian do postanowień ustępu 2 i 3 niniejszego artykułu.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz