Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa w Tajlandii

Artykuł 11
Odsetki.

1. Odsetki, które powstają w jednym Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane tylko w tym drugim Umawiającym się Państwie.

2. Jednakże odsetki mogą być opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale w przypadku, kiedy jakakolwiek instytucja finansowa (również towarzystwo ubezpieczeniowe) jest ich odbiorcą, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10% kwoty należności.

3. Bez względu na postanowienia ustępu 2 odsetki, które powstały w jednym Umawiającym się Państwie i są wypłacane Rządowi drugiego Umawiającego się Państwa, będą zwolnione spod opodatkowania w tym pierwszym Umawiającym się Państwie.

4. W rozumieniu ustępu 3 określenie “Rząd” oznacza:

a) w przypadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz

–  Narodowy Bank Polski i Bank Handlowy w Warszawie S.A. w takim stopniu, w jakim ich działalność jest prowadzona w zakresie wymaganej działalności banku centralnego,

–  takie instytucje, których kapitał w całości jest własnością Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub jednostek terytorialnych, co w konkretnych przypadkach może stanowić przedmiot uzgodnienia między Rządami obu Umawiających się Państw,

b) w przypadku Tajlandii – Rząd Królestwa Tajlandii oraz

–  Bank Tajlandii, a także

–  takie instytucje, których kapitał w całości jest własnością Rządu Królestwa Tajlandii lub jednostek władzy lokalnej, co w konkretnych przypadkach może stanowić przedmiot uzgodnienia między Rządami obu Umawiających się Państw.

5. Określenie “odsetki” użyte w niniejszym artykule oznacza dochody z pożyczek publicznych, obligacji i skryptów dłużnych zabezpieczonych bądź nie zabezpieczonych prawem zastawu lub prawem udziału w zyskach oraz roszczeń dłużnych, a także nadwyżki ponad sumę spłacaną w związku z takimi roszczeniami, jak również każdy inny dochód liczony jako dochód z tytułu udzielenia pożyczki zgodnie z prawem podatkowym Umawiającego się Państwa, w którym ten dochód powstał.

6. Postanowień ustępu 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli odbiorca odsetek mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie ma zakład w drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą odsetki i jeżeli roszczenia, na których zaspokojenie są płacone odsetki, faktycznie należą do tego zakładu. W takim wypadku należy stosować odpowiednio postanowienia artykułu 7.

7. Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie gdy płatnikiem jest to Umawiające się Państwo, jego jednostka terytorialna lub władza lokalna albo osoba mająca w tym Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jednakże gdy osoba wypłacająca odsetki bez względu na to, czy ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w tym Umawiającym się Państwie zakład, w związku z którym powstało zobowiązanie z tytułu nie zapłaconych odsetek, które płacone są przez ten zakład, to wtedy uważa się, że odsetki powstały w tym Umawiającym się Państwie, w którym położony jest zakład.

8. Jeżeli między dłużnikiem i wierzycielem lub między nimi obydwoma a osobą trzecią istnieją szczególne stosunki, i dlatego zapłacone odsetki przekraczają w stosunku do świadczenia podstawowego kwotę, którą dłużnik i wierzyciel umówiliby bez tych stosunków, to postanowienia tego artykułu stosuje się tylko do tej ostatnio wymienionej kwoty. W tym przypadku nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu według prawa każdego Umawiającego się Państwa i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej umowy.

Artykuł 12
Należności licencyjne.

1. Należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie będą opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Należności te mogą być jednak opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, lecz podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć:

a) 5% kwoty należności licencyjnych brutto, jeżeli stanowią one należność za przeniesienie własności lub wykorzystywanie albo prawo do wykorzystywania dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, z wyłączeniem filmów dla kin lub taśm dla telewizji lub radia,

b) 15% kwoty brutto innych należności licencyjnych.

3. Bez względu na postanowienia ustępu 2 należności licencyjne lub inne podobne należności płacone Umawiającemu się Państwu lub spółce będącej własnością Państwa z tytułu praw autorskich do filmów i taśm będą zwolnione od opodatkowania w drugim Umawiającym się Państwie.

4. Określenie “należności licencyjne” użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności otrzymane jako należność lub należności za przeniesienie własności lyb wykorzystywanie bądź prawo do wykorzystywania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, lub taśmami dla telewizji lub radia, każdego patentu, znaku towarowego, wzoru albo modelu, tajemnicy lub technologii produkcyjnej, albo za wykorzystanie lub prawo wykorzystania informacji związanych z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

5. Postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli odbiorca należności licencyjnych, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą należności, zakład, a prawa lub wartości majątkowe, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne, rzeczywiście należą do tego zakładu, pod warunkiem, że na podstawie ustawodawstwa tego drugiego Państwa należności licencyjne są opodatkowane jako część zysku zakładu. W takim wypadku stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7.

6. Uważa się, że należności licencyjne powstają w Umawiającym się Państwie, gdy dłużnikiem jest to Państwo, jego jednostka terytorialna lub władza lokalna albo osoba mająca w tym Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jeżeli jednak osoba wypłacająca należności licencyjne, bez względu na to, czy ma ona w Umawiającym się Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę, posiada w Umawiającym się Państwie zakład, w związku z którym powstały należności licencyjne, i sam zakład pokrywa te należności, to uważa się należności licencyjne za pochodzące z tego Uamwiającego się Państwa, w którym położony jest zakład.

7. Jeżeli między dłużnikiem a wierzycielem odnoszącym korzyści lub między nimi a osobą trzecią istnieją szczególne stosunki i dlatego zapłacone opłaty licencyjne – mające związek z użytkowaniem, prawem lub informacją, za które są płacone – przekraczają w stosunku do świadczenia podstawowego kwotę, którą dłużnik i wierzyciel odnoszący korzyści uzgodniliby bez tych stosunków, to artykuł ten stosuje się tylko do tej ostatnio wymienionej kwoty. W tym wypadku nadwyżka ponad tę kwotę będzie podlegać opodatkowaniu według prawa każdego Umawiającego się Państwa oraz z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej umowy.

Artykuł 13
Zyski majątkowe.

1. Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ustęp 2 mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym majątek ten się znajduje.

2. Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego majątek zakładu, który posiada przedsiębiorstwo jednego z Umawiających się Państw w drugim Umawiającym się Państwie, włączając także zyski, które zostaną osiągnięte przy przeniesieniu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem), mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. Jednakże zyski z przeniesienia tytułu własności statków i samolotów eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej i aktywów innych niż własność nieruchoma, mających związek z eksploatacją takich statków i samolotów, mogą być opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się faktyczna siedziba zarządu przedsiębiorstwa.

Artykuł 14
Wolne zawody.

1. Dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności o podobnym charakterze może być opodatkowany tylko w tym Państwie, chyba że takie rodzaje działalności były wykonywane w drugim Umawiającym się Państwie. Dochód osiągnięty w związku z wykonywaniem wolnego zawodu lub samodzielnej działalności w tym drugim Umawiającym się Państwie może być opodatkowany przez to drugie Umawiające się Państwo.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, jeżeli chodzi o wykonywanie wolnego zawodu lub innych niezależnych rodzajów działalności w drugim Umawiającym się Państwie, nie będzie podlegał opodatkowaniu w tym drugim Państwie, gdy:

a) odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nie dłuższe niż łącznie 183 dni w ciągu roku finansowego,

b) odbiorca nie utrzymuje stałej placówki w tym drugim Państwie przez okres lub okresy łącznie przekraczające 183 dni w takim roku oraz

c) dochód nie powstaje w przedsiębiorstwie lub zakładzie w tym drugim Państwie.

3. Określenie “wolny zawód” obejmuje między innymi samodzielne wykonywanie działalności naukowej, literackiej, artystycznej, wychowawczej i nauczycielskiej, jak również samodzielną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów, lekarzy dentystów i księgowych.

Artykuł 15
Praca najemna.

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 17, 18, 19 i 20 płace, wynagrodzenia i inne świadczenia o podobnym charakterze uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego Umawiającego się Państwa z tytułu zatrudnienia, będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, chyba że osoba ta wykonuje pracę w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to wynagrodzenia świadczone za tę pracę mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 wynagrodzenia, jakie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego z Umawiających się Państw osiąga z pracy najemnej podejmowanej na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa, mogą być opodatkowane tylko w pierwszym Umawiającym się Państwie, jeżeli:

a) otrzymujący wynagrodzenie przebywa na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni w ciągu roku podatkowego oraz

b) wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa, oraz

c) wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa.

3. Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej w charakterze pracownika na statku lub w samolocie w transporcie międzynarodowym mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się faktyczna siedziba zarządu przedsiębiorstwa.

Artykuł 16
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych albo zarządzających.

Wynagrodzenia członków zarządu i podobne świadczenia finansowe, uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Artykuł 17
Artyści i sportowcy.

1. Bez względu na postanowienia artykułów 14 i 15 dochody artystów, jak na przykład artystów scenicznych, filmowych, radiowych oraz telewizyjnych, jak też muzyków i sportowców, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności, mogą podlegać opodatkowaniu w tym z Umawiającycch się Państw, w którym wykonują oni te czynności.

2. Jeżeli dochód mający związek z rodzajem osobistej działalności zawodowego artysty powstaje nie na rzecz tego artysty, ale innej osoby, taki dochód może – bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 – być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym te rodzaje działalności są wykonywane.

3. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie będą miały zastosowania w przypadkach programowej wymiany kulturalnej i sportowej, popieranej przez każde z Umawiających się Państw lub w ich imieniu.

Artykuł 18
Pracownicy państwowi.

Świadczenia finansowe, włączając emerytury, wypłacane przez lub z funduszów utworzonych przez Umawiające się Państwo, jego jednostki terytorialne lub władze lokalne jakiejkolwiek osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa, jego jednostki terytorialnej lub władz lokalnych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze rządowym, mogą być opodatkowane w tym Państwie.

Artykuł 19
Studenci.

Osoba fizyczna, która bezpośrednio przed przybyciem do Umawiającego się Państwa miała miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie i której przybycie do pierwszego Umawiającego się Państwa ma na celu wyłącznie:

a) studiowanie na uniwersytecie albo w innej placówce uznanej za oświatową, lub

b) uzyskanie praktyki, która przygotowuje do wykonywania zawodu lub zdobycia umiejętności, lub

c) studiowanie albo wykonywanie pracy badawczej, w związku z otrzymaniem stypendium lub innej pomocy finansowej od organizacji rządowej, religijnej, dobroczynnej, naukowej, literackiej lub oświatowej,

będzie zwolniona od podatku w pierwszym wymienionym Państwie z tytułu: należności finansowych z zagranicy przeznaczonych na jej utrzymanie, szkolenie, studiowanie, badania naukowe lub zdobycie praktyki; stypendium i innej pomocy finansowej oraz dochodu z osobiście wykonanej pracy świadczonej w tamtym Państwie (innej niż usługi świadczone przez urzędników będących na praktyce lub inną osobę fizyczną przechodzącą przeszkolenie, usługi świadczone osobie lub spółce, do których osoba ta została skierowana na praktykę, lub osobie fizycznej, która zapewnia szkolenie), pod warunkiem, że dochód ten stanowi zarobki, które są konieczne do jej utrzymania i nauki.

Artykuł 20
Profesorowie, nauczyciele i pracownicy badawczy.

1. Osoba fizyczna, która przebywa na zaproszenie uniwersytetu, innej szkoły wyższej lub innej placówki uznanej za oświatową w jednym w Umawiających się Państw wyłącznie w celu nauczania w takiej placówce oświatowej lub prowadzenia tam prac badawczych i która ma lub bezpośrednio przed przybyciem miała miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, będzie zwolniona od podatku w pierwszym Umawiającym się Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych, przez okres nie przekraczający dwu lat od dnia jej przybycia do tego Umawiającego się Państwa.

2. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do dochodów uzyskiwanych z prac badawczych, jeżeli takie prace badawcze są podejmowane nie w interesie publicznym, ale przede wszystkim na korzyść określonej osoby lub określonych osób.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz