Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii

PROTOKÓŁ

W chwili podpisania Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, uzgodnili, że następujące postanowienia będą stanowiły integralną część umowy:

Do artykułu 2.

I. Przyjmuje się, że umowa będzie miała zastosowanie do podatków od dochodu i majątku, bez względu na to, w imieniu jakiego stopnia władz każdego z Umawiających się Państw jest wymierzony podatek.

Do artykułu 8.

II. Przyjmuje się, że postanowienia tego artykułu będą uważane za obejmujące zyski z eksploatacji w komunikacji międzynarodowej kontenerów w morskim, kolejowym, drogowym i powietrznym transporcie oraz innego wyposażenia wykorzystywanego bezpośrednio w transporcie międzynarodowym.

Do artykułu 12.

III. Bez względu na postanowienia ustępów 2 i 3 należności licencyjne z tytułu praw autorskich i podobne płatności w zakresie filmu dla kin lub filmów i taśm do wykorzystania w telewizji, powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, będą podlegały opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie, jeżeli przekazanie tego filmu dla kin lub filmów i taśm do wykorzystania w telewizji do tego drugiego Umawiającego się Państwa będzie dokonane w ramach uzgodnień kulturalnych pomiędzy Umawiającymi się Państwami.

Do artykułu 17.

IV. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 dochód pochodzący z działalności określonej w ustępie 1, wykonywanej w ramach uzgodnień kulturalnych pomiędzy Umawiającymi się Państwami, będzie zwolniony spod opodatkowania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ta działalność jest wykonywana.

Do artykułu 24.

V. Postanowienia ustępu 5 nie będą obejmowały polskich opłat za zezwolenie na otwarcie przedsiębiorstwa.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 18 lutego 1982 r.

 

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz