Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

Artykuł 11
Odsetki

1. Odsetki uzyskiwane przez jakąkolwiek instytucję bankową mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie są zwolnione od opodatkowania w drugim Umawiającym się Państwie.

2. Odsetki uzyskane od Umawiającego się Państwa przez Rząd drugiego Umawiającego się Państwa bezpośrednio albo za pośrednictwem jakiejkolwiek instytucji tego Rządu będą zwolnione od opodatkowania w pierwszym wymienionym Państwie.

3. Odsetki narastające na rzecz jakiejkolwiek spółki lub innego stowarzyszenia osób, których siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie, a pochodzące z jakichkolwiek pożyczek pieniężnych, towarowych, świadczenia usług lub pożyczek w innej formie, udzielonych przez tę spółkę bądź inne stowarzyszenie osób Rządowi drugiego Umawiającego się Państwa, przedsiębiorstwu państwowemu, jakiejkolwiek innej instytucji państwowej lub jakiejkolwiek innej instytucji, do której majątku drugie Umawiające się Państwo wniosło jakikolwiek wkład, instytucji kredytowej albo przedsięwzięciu w tym drugim Umawiającym się Państwie, dokonanemu za zgodą Rządu tego Państwa, będą zwolnione od podatku w tym ostatnim wymienionym Państwie.

4. Postanowień niniejszego artykułu nie stosuje się, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie, a rodzaje dochodu omawiane w niniejszym artykule są przypisywane temu zakładowi; w takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 6 niniejszej umowy.

5. Jakiekolwiek inne odsetki, uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie od osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą podlegać opodatkowaniu w obu Umawiających się Państwach, jednakże podatek płatny w tym Umawiającym się Państwie, w którym odsetki powstają, nie może przekroczyć 10%, jeżeli chodzi o jakąkolwiek transakcję, która została zawarta po wejściu w życie niniejszej umowy.

Artykuł 12
Dochody z nieruchomości

1. Dochody z majątku nieruchomego (włączając zyski pochodzące ze sprzedaży lub zamiany takiego majątku nieruchomego) będą podlegały opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ten majątek jest położony.

2. Odsetki z tytułu długów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości, wyłączając obligacje oraz należności licencyjne lub inne kwoty wypłacone w związku z działaniem kopalni lub innego miejsca wydobycia zasobów naturalnych, będą traktowane jako dochód z nieruchomości.

Artykuł 13
Pracownicy państwowi

Świadczenia finansowe, włączając emerytury, wypłacane przez lub z funduszów utworzonych przez Umawiające się Państwo, jego jednostki administracyjne lub władze lokalne jakiejkolwiek osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa, jego jednostki administracyjnej lub władz lokalnych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze rządowym, mogą być opodatkowane w tym Państwie.

Artykuł 14
Wynagrodzenia za pracę

1. Zyski lub wynagrodzenie pochodzące z wykonywania wolnego zawodu lub pracy najemnej, uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie tylko wtedy, gdy wolny zawód lub praca są wykonywane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

2. Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie zwolniona od podatków Sri Lanki w zakresie zysków lub wynagrodzenia, o których mowa w ustępie 1, jeżeli:

a) przebywa ona w Sri Lance przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni w ciągu danego roku wymiarowego oraz

b) praca lub wolny zawód są wykonywane na rzecz lub w imieniu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

3. Osoba mająca miejsce zamieszkania w Sri Lance będzie zwolniona od podatków polskich w zakresie zysków lub wynagrodzeń, o których mowa w ustępie 1, jeżeli:

a) przebywa ona w Polsce przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni w ciągu danego roku wymiarowego oraz

b) praca lub wolny zawód są wykonywane na rzecz lub w imieniu osoby mającej miejsce zamieszkania w Sri Lance.

4. Postanowień ustępów 2 i 3 nie stosuje się do zysków lub wynagrodzeń artystów zawodowych, takich jak artyści teatralni i filmowi, radiowi lub telewizyjni, muzycy zawodowi i sportowcy.

Artykuł 15
Renty i emerytury

1. Jakakolwiek renta lub emerytura (nie będąca rentą lub emeryturą, o których mowa w artykule 13) uzyskiwana ze źródeł w Umawiającym się Państwie przez osobę mającą miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, może podlegać opodatkowaniu tylko w tym drugim Umawiającym się Państwie.

2. Określenie „renta” oznacza określoną sumę płatną okresowo w oznaczonych terminach podczas życia danej osoby albo przez określony lub dający się wymierzyć okres, na zasadzie zobowiązania dokonania płatności w zamian za uprzednio dokonane należyte i pełne zobowiązanie pieniężne lub zobowiązania wyrażone w wartości pieniężnej.

Artykuł 16
Nauczyciele

Profesorowie lub nauczyciele Umawiającego się Państwa, którzy otrzymują wynagrodzenie za nauczanie podczas okresu pobytu nie przekraczającego dwóch lat na uniwersytecie, w szkole pomaturalnej, szkole lub innej instytucji uznanej za oświatową w drugim Umawiającym się Państwie, będą zwolnieni z opodatkowania w tym drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli chodzi o takie wynagrodzenie.

Artykuł 17
Studenci

Osoba mająca lub osoba, która miała miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, przebywająca czasowo w drugim Umawiającym się Państwie wyłącznie:

a) jako student na uniwersytecie, w szkole pomaturalnej lub szkole w drugim Umawiającym się Państwie,

b) jako praktykant w dziedzinie handlu lub techniki albo

c) jako otrzymująca stypendium, dotację lub nagrodę na cele kształcenia się bądź prowadzenia badań naukowych od organizacji religijnej, charytatywnej, naukowej lub oświatowej

– będzie zwolniona od podatku w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli chodzi o należności finansowe z zagranicy przeznaczone na cele jej utrzymania, studiowania, szkolenia, a także w zakresie otrzymanego stypendium. Dotyczyć to będzie także dochodu z osobiście wykonanej pracy świadczonej w tym drugim Państwie, pod warunkiem że usługi te są świadczone w związku z nauką tej osoby lub dochody z nich są konieczne na jej utrzymanie.

Artykuł 18
Opodatkowanie majątku

1. Majątek nieruchomy będzie opodatkowany w Umawiającym się Państwie, w którym jest położony.

2. Majątek ruchomy stanowiący część majątku danego zakładu przedsiębiorstwa może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się zakład.

3. Bez względu na postanowienia ustępu 2 statki i samoloty eksploatowane w komunikacji międzynarodowej, jak też majątek ruchomy służący do ich eksploatacji, mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba rzeczywistego zarządu przedsiębiorstwa.

4. Wszelkie inne składniki majątkowe osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie.

Artykuł 19
Równe traktowanie

1. Obywatele Umawiającego się Państwa nie mogą być poddani w drugim Umawiającym się Państwie opodatkowaniu ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe od tych, którym w tych samych okolicznościach są lub mogą być poddani obywatele tego drugiego Państwa.

2. Opodatkowanie zakładu, który posiada przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa w drugim Umawiającym się Państwie, nie może być w drugim Państwie bardziej niekorzystne niż opodatkowanie przedsiębiorstwa drugiego Państwa prowadzącego taką samą działalność.

3. Przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa, których majątek w całości lub częściowo, bezpośrednio albo pośrednio należy do osoby lub osób mających miejsce zamieszkania albo siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie lub podlega ich kontroli, nie mogą być w pierwszym Umawiającym się Państwie poddane opodatkowaniu ani związanym z tym obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe aniżeli opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którym są lub mogą być poddane inne podobne przedsiębiorstwa pierwszego Umawiającego się Państwa.

4. Żadne postanowienie niniejszego artykułu nie może być rozumiane jako zobowiązujące każde z Umawiających się Państw do udzielania osobom fizycznym, nie mającym miejsca zamieszkania w tym Państwie, osobistych zwolnień, ulg i obniżek dla celów podatkowych, które są udzielane osobom mającym miejsce zamieszkania w tym Państwie.

5. Użyte w tym artykule określenie „opodatkowanie” oznacza podatki każdego rodzaju i typu, inne niż polska opłata skarbowa za zameldowanie i polska opłata skarbowa za zezwolenie na otwarcie przedstawicielstwa lub przedsiębiorstwa.

6. Podatki od dochodu i majątku oraz wpłaty z zysków do budżetu, które na podstawie ustawodawstwa polskiego są pobierane od polskich jednostek gospodarki uspołecznionej, będą pobierane tylko od takich jednostek i nie będą traktowane jako opodatkowanie w rozumieniu niniejszego artykułu.

Artykuł 20
Unikanie podwójnego opodatkowania

1. W Polsce będzie się unikać podwójnego opodatkowania w następujący sposób:

a) Z wyjątkiem przypadków, do których mają zastosowanie postanowienia litery b), wyłącza się z podstawy opodatkowania, od której oblicza się podatek w Polsce, jakiekolwiek części dochodu uzyskiwanego ze Sri Lanki oraz jakiekolwiek części majątku położonego w Sri Lance, które zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy mogą podlegać opodatkowaniu w Sri Lance. Jednakże Polska zachowuje prawo do wliczania, dla określania stawek podatkowych, tak wyłączonych części dochodu i majątku.

b) Z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego w Polsce, odnoszących się do zaliczania podatków zapłaconych za granicą, zalicza się w poczet podatku dochodowego w Polsce podatek od dywidend płatny w Sri Lance, do których odnosi się artykuł 9 podatek od należności licencyjnych, do których odnosi się artykuł 10, i podatek od odsetek, do których odnosi się artykuł 11. Jednakże kwota w ten sposób zaliczana nie może przekroczyć wysokości podatku polskiego od tych rodzajów dochodu, który został wymierzony przed jego zaliczeniem.

c) W celu stosowania postanowień litery b) ustępu 1 określenie „podatek płatny w Sri Lance” oznacza podatek płatny zgodnie z przepisami prawnymi w Sri Lance, zanim zostanie zredukowany zgodnie z artykułem 9 ustęp 1, artykułem 10 ustęp 2 i artykułem 11 ustęp 5.

2. W Sri Lance będzie się unikać podwójnego opodatkowania w następujący sposób:

a) Z wyjątkiem przypadków, do których mają zastosowanie postanowienia litery b), wyłącza się z podstawy opodatkowania, od której oblicza się podatek w Sri Lance, jakiekolwiek części dochodu uzyskiwanego z Polski oraz jakiekolwiek części majątku położonego w Polsce, które zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce. Jednakże Sri Lanka zachowuje prawo do wliczania, dla określania stawek podatkowych, tak wyłączonych części dochodu i majątku.

b) Z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego w Sri Lance, odnoszących się do zaliczania podatków zapłaconych za granicą, zalicza się w poczet podatku dochodowego w Sri Lance podatek od dywidend płatny w Polsce, do których odnosi się artykuł 9, podatek od należności licencyjnych, do których odnosi się artykuł 10, i podatek od odsetek, do których odnosi się artykuł 11. Jednakże kwota w ten sposób zaliczana nie może przekroczyć wysokości podatku Sri Lanki od tych rodzajów dochodów, który został wymierzony przed jego zaliczeniem.

c) W celu stosowania postanowień litery b) ustępu 2 określenie „podatek płatny w Polsce” oznacza podatek płatny zgodnie z polskimi przepisami prawnymi, zanim zostanie zredukowany zgodnie z artykułem 9 ustęp 2, artykułem 10 ustęp 2 i artykułem 11 ustęp 5.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz