Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,

podpisana w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r.
(Dz. U. z dnia 24 lutego 1988 r.)

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
RADA PAŃSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 kwietnia 1980 r. została podpisana w Colombo Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku w następującym brzmieniu:

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki, pragnąc poparcia i rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy ich państwami, opartych na zasadach równości i wzajemnych korzyści, postanowiły zawrzeć Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku i uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1
Zakres podmiotowy

Niniejsza umowa dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego lub na terytoriach obydwu Umawiających się Państw.

Artykuł 2
Podatki, których dotyczy umowa

1. Podatki, które są przedmiotem niniejszej umowy, to:

a) w Polsce:

– podatek dochodowy

– podatek od wynagrodzeń

– podatek wyrównawczy

– podatek od nieruchomości,

(zwane dalej polskimi podatkami);

b) w Sri Lance:

– podatek dochodowy

– podatek od bogactw,

(zwane dalej podatkami w Sri Lance).

2. Niniejsza umowa będzie także stosowana do każdych innych podatków o rzeczywiście podobnym charakterze, ustanowionych w Polsce lub w Sri Lance po dacie podpisania niniejszej umowy.

Artykuł 3
Ogólne definicje

1. W rozumieniu niniejszej umowy, jeżeli z jej treści nie wynika inaczej:

a) określenie „Polska” oznacza Polską Rzeczpospolitą Ludową, a określenie „Sri Lanka” oznacza Demokratyczno-Socjalistyczną Republikę Sri Lanki,

b) określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają Polskę i Sri Lankę, w zależności od kontekstu,

c) określenia „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” i „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie” oznaczają osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce albo osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Sri Lance w zależności od kontekstu,

d) określenie „podatek” oznacza polski podatek lub podatek Sri Lanki, w zależności od kontekstu,

e) określenie „osoba” oznacza osobę fizyczną, spółkę i jakiekolwiek stowarzyszenie osób,

f) określenie „spółka” oznacza stowarzyszenie i jednostkę organizacyjną, która jest traktowana jako stowarzyszenie dla celów podatkowych,

g) określenia „polskie przedsiębiorstwo” i „przedsiębiorstwo Sri Lanki” oznaczają odpowiednio przemysłowe lub handlowe przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Sri Lance, a określenia „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają polskie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo Sri Lanki, w zależności od kontekstu,

h) określenie „zyski przemysłowe lub handlowe” oznacza zyski z działalności rolnej, rybołówstwa, górniczej, bankowej, ubezpieczeniowej, również w zakresie ubezpieczenia na życie bądź realizowania działalności inwestycyjnej, a także zyski z tytułu opłat za wynajem lub z tytułu należności licencyjnych w odniesieniu do filmów fabularnych, ale z wyłączeniem dochodu w postaci dywidend, odsetek, opłat za wynajem, należności licencyjnych (innych niż opłaty za wynajem lub należności licencyjne w odniesieniu do filmów fabularnych), wynagrodzeń kierownictwa lub wynagrodzeń za pracę,

i) określenie „właściwe władze” oznacza w przypadku Polski Ministra Finansów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub jego upoważnionego przedstawiciela, a w przypadku Sri Lanki – Generalnego Komisarza Dochodów Państwa.

2. Przy stosowaniu postanowień niniejszej umowy w Umawiającym się Państwie każde określenie nie zdefiniowane w inny sposób w niniejszej umowie będzie miało, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, znaczenie, jakie ono posiada zgodnie z prawem tego Umawiającego się Państwa w odniesieniu do podatków, które są przedmiotem niniejszej umowy.

Artykuł 4
Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych

1. W rozumieniu niniejszej umowy określenia „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce” i „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Sri Lance” oznaczają odpowiednio każdą osobę, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce dla polskich celów podatkowych i nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby w Sri Lance dla celów podatkowych w Sri Lance, oraz każdą osobę, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Sri Lance dla celów podatkowych w Sri Lance i nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce dla polskich celów podatkowych. Uważać się będzie, że spółka posiada siedzibę w Polsce, jeśli ma zarząd lub dyrekcję w Polsce i nie jest zarządzana ani kontrolowana w Sri Lance oraz nie podlega prawom Sri Lanki. Uważać się będzie, że spółka posiada siedzibę w Sri Lance, jeżeli podlega prawom Sri Lanki bądź jej działalność jest kierowana i kontrolowana w Sri Lance i w obydwu przypadkach nie posiada dyrekcji lub zarządu w Polsce.

2. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony zgodnie z następującymi zasadami:

a) uważa się, że osoba ma miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze,

b) jeżeli nie można ustalić, z którym Umawiającym się Państwem osoba ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to będzie się uważać, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, którego jest obywatelem.

3. Jeżeli zgodnie z postanowieniami ustępu 1 osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to będzie się uważać, że posiada ona siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się rzeczywista siedziba jej zarządu.

Artykuł 5
Zakład

1. W rozumieniu niniejszej umowy określenie „zakład” w stosunku do przedsiębiorstwa oznacza stałą placówkę, za pomocą której przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w pełni lub częściowo.

2. Określenie „zakład” w każdym przypadku obejmuje:

a) miejsce zarządu,

b) filię,

c) biuro,

d) zakład fabryczny,

e) warsztat,

f) magazyn,

g) kopalnię, źródło ropy naftowej, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

h) nieruchomość rolną, farmę lub plantację,

i) instalację lub inne urządzenie służące do wydobywania bogactw naturalnych.

3. Nie stanowią zakładu:

a) placówki, które służą wyłącznie do składowania, przetrzymywania dóbr albo towarów przedsiębiorstwa w magazynie bądź poza magazynem jedynie dla ułatwienia dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,

b) zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa utrzymywanych wyłącznie dla składowania,

c) stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów dla przedsiębiorstwa albo w celu uzyskiwania informacji dla przedsiębiorstwa,

d) stałe placówki utrzymywane przez przedsiębiorstwo wyłącznie w celach reklamy, włączając wystawy, w celach dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze dla przedsiębiorstwa.

4. Jeżeli osoba działa w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, to uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada zakład w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie, gdy osoba ta posiada i zazwyczaj korzysta w tym Państwie z upoważnienia do zawierania umów w imieniu tego przedsiębiorstwa, chyba że jej zakres działalności jest ograniczony do zakupu dóbr lub towarów dla tego przedsiębiorstwa.

5. Nie będzie się traktować przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa za posiadające zakład w drugim Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że wykonuje tam czynności przez maklera, komisanta albo innego niezależnego przedstawiciela, jeśli te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej.

6. Sam fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę mającą siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie lub która prowadzi działalność gospodarczą w tym drugim Umawiającym się Państwie (przez posiadany tam zakład lub w inny sposób), nie będzie oznaczał, że to przedsiębiorstwo pomocnicze jest zakładem spółki macierzystej.

Artykuł 6
Zyski przedsiębiorstw

1. Zyski z działalności przemysłowej lub handlowej przedsiębiorstwa polskiego nie podlegają podatkom Sri Lanki, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność handlową lub zarobkową w Sri Lance za pośrednictwem zakładu tam położonego. Jeżeli przedsiębiorstwo to prowadzi działalność handlową lub zarobkową w tym drugim Umawiającym się Państwie za pośrednictwem położonego tam zakładu, to Sri Lanka może nałożyć podatek na te zyski, ale tylko w takim zakresie, w jakim mogą być one przypisane temu zakładowi.

2. Zyski z działalności przemysłowej lub handlowej przedsiębiorstwa Sri Lanki nie podlegają podatkom polskim, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność handlową lub zarobkową w Polsce za pośrednictwem położonego tam zakładu. Jeżeli przedsiębiorstwo to prowadzi działalność handlową lub zarobkową w tym drugim Umawiającym się Państwie za pośrednictwem położonego tam zakładu, to Polska może nałożyć podatek na te zyski, ale tylko w takim zakresie, w jakim mogą one być przypisane temu zakładowi.

3. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność handlową lub zarobkową w drugim Umawiającym się Państwie za pośrednictwem zakładu, to w każdym z Umawiających się Państw zyski tego zakładu pochodzące z działalności przemysłowej i handlowej będą uznane za zyski, których można byłoby się spodziewać, gdyby zakład taki był niezależnym przedsiębiorstwem prowadzącym takie same lub podobne rodzaje działalności, w takich samych lub podobnych warunkach, i działającym niezależnie od przedsiębiorstwa, którego jest zakładem. Stawia się warunek, że żadne postanowienie niniejszego ustępu nie narusza zasady obliczania zysków osiągniętych przez polskie przedsiębiorstwo w Sri Lance z produkcji herbaty lub innego produktu rolnego, zgodnie z przepisami prawnymi Sri Lanki, obowiązującymi w chwili podpisania niniejszej umowy.

4. Żadna część jakichkolwiek zysków narastających na rzecz przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa nie może być przypisywana zakładowi położonemu w drugim Umawiającym się Państwie jedynie z powodu zakupu dóbr lub towarów na terytorium tego drugiego Umawiającego się Państwa przez to przedsiębiorstwo.

Artykuł 7
Przedsiębiorstwa powiązane

Jeżeli:

1) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu bądź kontroli albo posiada udziały w majątku przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, albo

2) te same osoby bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu bądź kontroli albo posiadają udziały w majątku przedsiębiorstwa położonego w jednym Umawiającym się Państwie i w drugim Umawiającym się Państwie

i gdy w jednym i drugim przypadku w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych zostaną uzgodnione lub narzucone warunki różniące się od warunków, które by ustaliły między sobą przedsiębiorstwa od siebie niezależne, to zyski, które osiągałoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale których z powodu tych warunków nie osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane.

Artykuł 8
Transport morski i powietrzny

1. Zyski z eksploatacji statków i samolotów w komunikacji międzynarodowej będą podlegały opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się rzeczywista siedziba zarządu przedsiębiorstwa.

2. Postanowienia niniejszego artykułu będą dotyczyły również zysków osiągniętych z udziału w umowie poolowej, we wspólnym przedsiębiorstwie lub w międzynarodowym związku eksploatacyjnym.

Artykuł 9
Dywidendy

1. Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Sri Lance spółce mającej siedzibę w Polsce będą zwolnione od wszelkich podatków w Sri Lance, z wyjątkiem podatku dochodowego w Sri Lance nie przekraczającego 33 1/3%, pobieranego od spółki wypłacającej dywidendy, oraz z wyjątkiem dodatkowego podatku nie przekraczającego 6%, pobieranego od spółek, których udziały stanowią majątek nieruchomy, znajdujący się w Sri Lance, objęty przepisami prawnymi odnoszącymi się do opłaty od posiadłości ziemskich. Jeżeli spółka mająca siedzibę w Polsce spowoduje zwiększenie kapitału zakładowego spółki mającej siedzibę w Sri Lance po wejściu w życie niniejszej umowy, wysokość podatku pobieranego u źródła, odnośnie do dywidend wypłacanych spółce w Sri Lance w związku z napływem nowego kapitał, nie może przekroczyć 15%.

2. Wysokość podatku od dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę w Polsce spółce mającej siedzibę w Sri Lance nie może przekroczyć 15%.

Artykuł 10
Należności licencyjne

1. Jakiekolwiek należności licencyjne lub inne kwoty, płatne z tytułu wykorzystywania lub prawa do wykorzystywania jakiegokolwiek prawa autorskiego lub filmów dla kin, a które to należności są uzyskiwane ze źródeł położonych w Umawiającym się Państwie przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, będą zwolnione od opodatkowania w tym pierwszym Umawiającym się Państwie.

2. Jakiekolwiek należności licencyjne lub inne kwoty, płatne z tytułu wykorzystywania lub prawa do wykorzystywania jakichkolwiek patentów, projektów lub modeli, planów, tajnych procesów lub wzorów, znaków handlowych lub innych podobnych elementów, jak własność, lub innych praw, a które są uzyskiwane ze źródeł położonych w Umawiającym się Państwie przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. Jednakże takie należności licencyjne mogą być opodatkowane w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie i zgodnie z ustawodawstwem tego Umawiającego się Państwa, ale pobrany tak podatek, mający związek z należnościami licencyjnymi płatnymi po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszej umowy, nie może przekroczyć kwoty 10% tych należności licencyjnych. Za należności licencyjne uważa się wszelkiego rodzaju opłaty i podobne należności uzyskiwane z tytułu wykorzystywania lub prawa do wykorzystywania urządzeń przemysłowych, handlowych lub naukowych.

3. Postanowień niniejszego artykułu nie stosuje się, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie, a rodzaje dochodu omawiane w niniejszym artykule są przypisywane temu zakładowi; w takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 6 niniejszej umowy.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz