Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Republiką Jugosławii (obowiązująca z Bośnią i Hercegowiną)

PROTOKÓŁ

Podpisując w dniu dzisiejszym Umowę pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, niżej podpisani uzgodnili, że poniższe postanowienia stanowić będą integralną część umowy:

Do artykułu 6
Określenie “majątek nieruchomy” w odniesieniu do Polski obejmuje mienie należące do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, prawa, do których mają zastosowanie przepisy prawa rzeczowego, prawa użytkowania majątku nieruchomego, jak również prawa do zmiennych lub stałych świadczeń z tytułu eksploatacji albo prawa do eksploatacji zasobów mineralnych, źródeł i innych bogactw naturalnych.

Do artykułu 15 ustęp 5.
W przypadku powołania w Jugosławii Polskiego Centrum Informacji Turystycznej wynagrodzenia otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce z tytułu pracy w takim Centrum będą opodatkowane wyłącznie w Polsce.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w Warszawie dnia 10 stycznia 1985 r. w dwu egzemplarzach, każdy w językach polskim, serbsko-chorwackim oraz angielskim, przy czym wszystkie trzy teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy interpretacji tekstów w języku polskim i serbsko-chorwackim, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza,że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 26 lipca 1985 r.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz