Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Republiką Jugosławii (obowiązująca z Bośnią i Hercegowiną)

Artykuł 11

1. Odsetki, które powstają w jednym Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą podlegać opodatkowaniu w tym drugim Państwie.

2. Odsetki, o których jest mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, mogą być także opodatkowane w umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, lecz podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek.

3. Użyte w tym artykule określenie “odsetki” oznacza dochody od publicznych pożyczek, od obligacji lub skryptów dłużnych, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem uczestniczenia w zyskach dłużnika, oraz dochody wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, jak też wszelkie inne dochody, które według prawa podatkowego Państwa, z którego pochodzą, zrównane są z dochodami z pożyczek.

4. Postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli odbiorca odsetek mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą odsetki, bądź działalność zarobkową przez zakład położony w tym Państwie, bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona, a jeżeli roszczenia, na których zaspokojenie są płacone odsetki, pozostają faktycznie w powiązaniu z takim zakładem lub taką stałą placówką. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14 niniejszej umowy.

5. Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, gdy dłużnikiem jest to Państwo, jego jednostka terytorialna, władza lokalna lub osoba mająca w tym Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z działalnością których powstało zadłużenie, z tytułu którego są wypłacane odsetki, i zapłata tych odsetek jest pokrywana przez taki zakład lub stałą placówkę, to uważa się, że takie odsetki powstają w tym Umawiającym się Państwie, w którym położony jest ten zakład lub stała placówka.

6. Jeżeli z powodu szczególnych stosunków pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem lub między nimi a osobą trzecią kwota odsetek, po uwzględnieniu roszczenia, w wyniku którego zostały one zapłacone, przekracza kwotę, którą dłużnik i wierzyciel ustaliliby bez tych stosunków, to postanowienia tego artykułu stosuje się do tej ostatniej wymienionej kwoty. W tym przypadku nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu według prawa każdego Umawiającego się Państwa i przy uwzględnieniu innych postanowień niniejszej umowy.

Artykuł 12

1. Należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Należności, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, mogą być opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych należności.

3. Określenie “należności licencyjne” użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin oraz filmami i taśmami dla radia lub telewizji, do patentu, znaku towarowego, rysunku, modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, jak również za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego albo za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

4. Postanowień ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie stosuje się, jeżeli odbiorca należności licencyjnych mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą należności, bądź działalność zarobkową przez zakład położony w tym Państwie, bądź wykonuje wolny zawód w oparciu o stałą placówkę położoną w tym Państwie, a prawa lub wartości majątkowe, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne, rzeczywiście należą do tego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14 niniejszej umowy.

5. Uważa się, że należności licencyjne powstają w Umawiającym się Państwie, gdy dłużnikiem jest to Państwo, jego jednostka terytorialna, władza lokalna albo osoba mająca w tym Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jeżeli jednak osoba wypłacająca należności licencyjne, bez względu na to, czy ma ona w jednym Umawiającym się Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę, posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z którym powstał obowiązek zapłaty tych należności licencyjnych, i zakład lub stała placówka pokrywają te należności, to uważa się należności licencyjne za pochodzące z tego Umawiającego się Państwa, w którym położony jest zakład lub stała placówka.

6. Jeżeli z powodu szczególnych stosunków pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem lub między nimi a osobą trzecią kwota opłat licencyjnych mających związek z użytkowaniem, prawem lub informacją, za które są płacone, przekracza kwotę, którą dłużnik i wierzyciel umówiliby bez tych stosunków, to postanowienia niniejszego artykułu stosuje się tylko do tej ostatnio wymienionej kwoty. W tym przypadku nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu według prawa każdego Umawiającego się Państwa oraz przy uwzględnieniu innych postanowień niniejszej umowy.

Artykuł 13

1. Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego określonego w artykule 6 i położonego w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Zyski z przeniesienia tytułu własności ruchomego majątku stanowiącego majątek zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą dysponuje osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie w drugim Umawiającym się Państwie, w celu wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami, które zostaną uzyskane z tytułu przeniesienia własności takiego zakładu (odrębne albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w drugim Państwie.

3. Zyski z przeniesienia tytułu własności statków morskich lub samolotów w komunikacji międzynarodowej bądź statków w żegludze śródlądowej oraz z tytułu własności majątku ruchomego związanego z działalnością takich statków lub samolotów będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

4. Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nie wymienionego w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Artykuł 14

1. Dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu lub z innej samodzielnej działalności podobnego rodzaju, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że:
a) dla wykonywania swojej działalności w drugim Umawiającym się Państwie dysponuje ona zwykle stałą placówką; w takim przypadku dochody mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko o tyle, o ile mogą być przypisane tej stałej placówce, lub
b) przebywa ona w drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy wynoszące lub przekraczające łącznie 183 dni w danym roku podatkowym; w takim przypadku dochody tej osoby mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w tej części, w jakiej pochodzą z wykonywania działalności w tym Państwie.

2. Określenie “wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów, dentystów oraz księgowych.

Artykuł 15

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 19 i 20 niniejszej umowy pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu, wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, będą podlegać opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli:
a) odbiorca przebywa w drugim Państwie łącznie przez okres lub okresy nie dłuższe niż 183 dni podczas danego roku kalendarzowego i
b) wynagrodzenia są wypłacane przez osobę lub w jej imieniu, która nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, oraz
c) wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą osoba ta posiada w drugim Państwie.

3.  a) Wynagrodzenia wypłacane przez Umawiające się Państwo, jego jednostkę terytorialną lub władzę lokalną osobie fizycznej z tytułu pracy będą opodatkowane tylko w tym Państwie.
b) Jednakże wynagrodzenie takie będzie opodatkowane tylko w tym drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli praca wykonywana jest w tym Państwie, a osoba ją wykonująca ma miejsce zamieszkania w tym Państwie, i która to osoba:
i) jest obywatelem tego Państwa lub
ii) nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie wyłącznie w celu zatrudnienia.

4. Wynagrodzenia otrzymywane z tytułu zatrudnienia pozostającego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Umawiające się Państwo lub jego jednostkę terytorialną bądź władzę lokalną będą opodatkowane zgodnie z ustępami 1 i 2 niniejszego artykułu.

5. Wynagrodzenia uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Jugosławii z tytułu zatrudnienia we Wspólnej Reprezentacji Gospodarczej Jugosławii lub Związku Turystycznym Jugosławii będą opodatkowane tylko w Jugosławii.

6. Bez względu na powyższe postanowienia niniejszego artykułu wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku, samolotu w komunikacji międzynarodowej albo statku w żegludze śródlądowej mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Artykuł 16

1. Wynagrodzenia i inne podobne należności, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z tytułu członkostwa w połączonej radzie zarządzającej spółki mającej siedzibę w Jugosławii, mogą być opodatkowane w Jugosławii.

2. Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Jugosławii otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki mającej siedzibę w Polsce, mogą być opodatkowane w Polsce.

Artykuł 17

1. Bez względu na postanowienia artykułów 14 i 15 niniejszej umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

2. Jeżeli dochód mający związek z osobistą działalnością wykonywaną przez takiego artystę lub sportowca nie jest wypłacany artyście lub sportowcowi, ale innej osobie, dochód taki może – bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 niniejszej umowy – być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność takiego artysty lub sportowca jest wykonywana.

3. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu, dochód uzyskany z osobiście wykonywanej działalności artysty lub sportowca mającego miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie będzie opodatkowany w tym Państwie, jeżeli działalność taka jest wykonywana w drugim Umawiającym się Państwie w ramach programu wymiany kulturalnej lub sportowej, przyjętego przez obydwa Umawiające się Państwa.

Artykuł 18

1. Emerytury oraz inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej zatrudnienia w przeszłości będą opodatkowane tylko w tym Państwie.

2.  a) Emerytury, wypłacane osobie fizycznej przez Umawiające się Państwo lub jego jednostkę terytorialną bądź władzę lokalną z budżetu albo specjalnych funduszy, mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie.
b) Jednakże takie emerytury mogą podlegać opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli osoba je otrzymująca jest obywatelem tego Państwa i ma w nim miejsce zamieszkania.

3. Emerytury wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu zatrudnienia pozostającego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Umawiające się Państwo, jego jednostkę terytorialną lub władzę lokalną będą opodatkowane tylko w tym Państwie.

Artykuł 19

1. Należności otrzymywane na utrzymanie się, kształcenie się lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w pierwszym Umawiającym się Państwie wyłącznie dla kształcenia się lub odbywania praktyki i który ma albo bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, nie podlegają opodatkowaniu w pierwszym Państwie, jeżeli należności te pochodzą ze źródeł spoza tego pierwszego Państwa.

2. W odniesieniu do zasiłków, stypendiów oraz wynagrodzeń z tytułu pracy, nie objętych postanowieniami ustępu 1 niniejszego artykułu, student lub praktykant, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, będzie ponadto uprawniony w czasie kształcenia się lub odbywania praktyki do takich samych wyłączeń, ulg i zniżek podatkowych, jakie są przyznawane osobom mającym miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, w którym czasowo przebywa.

Artykuł 20

1. Osoba, która na zaproszenie uniwersytetu, szkoły wyższej lub szkoły innego stopnia bądź innej placówki oświatowej jednego z Umawiających się Państw przebywa w tym Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych w tych instytucjach, a która ma lub bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa miała miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, będzie zwolniona od opodatkowania w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie z tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia za pracę polegającą na nauczaniu bądź prowadzeniu prac badawczych przez okres nie przekraczający dwóch lat od dnia przyjazdu do tego Państwa.

2. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do dochodów uzyskiwanych z prac badawczych, jeżeli takie prace badawcze są podejmowane nie w interesie publicznym, ale głównie dla prywatnej korzyści określonej osoby lub określonych osób.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz