Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Republiką Jugosławii (obowiązująca z Bośnią i Hercegowiną)

UMOWA
między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Republiką Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.
podpisana w Warszawie dnia 10 stycznia 1985 r.
(Dz. U. z dnia 28 maja 1986 r.)

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
RADA PAŃSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 10 stycznia 1985 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku w następującym brzmieniu:

UMOWA
między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Polska Rzeczpospolita Ludowa i Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii powodowane chęcią zawarcia Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Niniejsza umowa dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu Umawiających się Państwach.

Artykuł 2

1. Niniejsza umowa dotyczy – bez względu na sposób poboru – podatków od dochodu i od majątku, które pobiera się na rzecz każdego Umawiającego się Państwa albo jego jednostek terytorialnych lub władzy lokalnej.

2. Za podatki od dochodu i od majątku uważa się wszystkie podatki, które pobiera się od całości dochodu, od całego majątku albo od części dochodu lub majątku, włączając podatki od zysku z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego lub nieruchomego, podatki od wynagrodzeń brutto ponoszone przez przedsiębiorstwa, jak również podatki od przyrostu majątku.

3. Do podatków, których dotyczy umowa, należą:
a) w Polsce:
i) podatek dochodowy;
ii) podatek od wynagrodzeń;
iii) podatek wyrównawczy
(zwane dalej polskimi podatkami)
b) w Jugosławii:
i) podatek od dochodu organizacji pracy zrzeszonej;
ii) podatek od osobistego dochodu robotnika
iii) podatek od osobistego dochodu z samodzielnej działalności rolnej
iv) podatek od osobistego dochodu z samodzielnej działalności gospodarczej;
v) podatek od osobistego dochodu pochodzącego z wykonywania wolnego zawodu;
vi) podatek od osobistego dochodu pochodzącego z praw autorskich, patentów i projektów racjonalizatorskich;
vii) podatek od dochodu z majątku i praw majątkowych;
viii) podatek od majątku;
ix) podatek od całego dochodu obywateli;
x) podatek od dochodu osób zagranicznych z działalności gospodarczej i zawodowej;
xi) podatek od zysków osób zagranicznych z inwestycji w organizacji pracy zrzeszonej udziałowców we wspólnym przedsięwzięciu;
xii) podatek od dochodu osoby zagranicznej pochodzącego z tytułu inwestycji;
xiii) podatek od dochodu osoby zagranicznej pochodzącego z transportu osób i ładunków
(zwane dalej jugosłowiańskimi podatkami).

4. Niniejsza umowa będzie także stosowana do wszystkich podatków takiego samego lub zasadniczo podobnego rodzaju, które będą wprowadzone obok istniejących podatków lub w ich miejsce po podpisaniu niniejszej umowy. Właściwe władze Umawiających się Państw będą informowały się wzajemnie o wszystkich zasadniczych zmianach, jakie zaszły w ich prawie podatkowym.

Artykuł 3

1. W rozumieniu niniejszej umowy:
a) określenie „Polska” oznacza Polską Rzeczpospolitą Ludową. Użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Polski i obszar znajdujący się poza morzem terytorialnym Polski, który na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym jest obszarem, w którym Polska wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych,
b) określenie „Jugosławia” oznacza Socjalistyczną Federacyjną Republikę Jugosławii. Użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Jugosławii i obszar znajdujący się poza morzem terytorialnym Jugosławii, który na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym jest rejonem, w którym Jugosławia wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych,
c) określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają odpowiednio Polskę lub Jugosławię,
d) określenie „obywatel” oznacza:
i) w przypadku Polski – wszelkie osoby fizyczne posiadające polskie obywatelstwo oraz wszelkie osoby prawne utworzone bądź powołane na podstawie prawa polskiego, a także wszelkie jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które dla celów podatkowych w Polsce traktowane są tak jak osoby prawne utworzone bądź powołane na podstawie prawa polskiego;
ii) w przypadku Jugosławii – każdą osobę fizyczną posiadającą obywatelstwo Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w rozumieniu prawa jugosłowiańskiego;
e) określenie „osoba” oznacza:
i) w przypadku Polski – osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób;
ii) w przypadku Jugosławii – osobę fizyczną i każdą inną osobę prawną;
f) określenie „spółka” oznacza:
i) w przypadku Polski – każdą osobę prawną lub inną jednostkę prawną, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną;
ii) w przypadku Jugosławii – organizację pracy zrzeszonej i każdą inną osobę prawną, która podlega opodatkowaniu;
g) określenia „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają odpowiednio w przypadku Polski przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, a w przypadku Jugosławii – organizację pracy zrzeszonej, inną samorządną organizację lub wspólnotę, pracujące osoby prywatne, które samodzielnie prowadzą działalność, oraz przedsiębiorstwo utworzone poza terytorium Jugosławii prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Jugosławii;
h) określenie „komunikacja międzynarodowa” oznacza wszelki transport wykonywany przez statek lub samolot będący w użytkowaniu przedsiębiorstwa, którego miejsce faktycznego zarządu znajduje się w Umawiającym się Państwie, z wyjątkiem przypadków, gdy statek lub samolot jest wykorzystywany tylko w ruchu między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie;
i) określenie „właściwa władza” oznacza:
i) w przypadku Polski – Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela,
ii) w przypadku Jugosławii – Federacyjny Sekretariat Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela.

2. Przy stosowaniu niniejszej umowy przez Umawiające się Państwo każde określenie, jeżeli nie zostało zdefiniowane powyżej, będzie miało takie znaczenie, jakie posiada zgodnie z prawem danego Państwa w zakresie podatków, których dotyczy umowa.

Artykuł 4

1. W rozumieniu niniejszej umowy określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która według prawa tego Państwa ma w tym Państwie miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo gdy stosuje się wobec niej inne kryteria o podobnym charakterze.

2. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony w następujący sposób:
a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);
b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie ma ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;
c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem;
d) jeśli sytuacji tej osoby nie można uregulować zgodnie z postanowieniami liter a) do c), właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną zagadnienie w drodze wzajemnego porozumienia.

3. Jeżeli stosownie do ustępu 1 niniejszego artykułu osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, uważa się ją za mającą siedzibę w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu.

Artykuł 5

1. W rozumieniu niniejszej umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, za której pomocą przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w pełni lub częściowo.

2. Określenie „zakład” obejmuje w szczególności:
a) miejsce zarządu,
b) filię,
c) biuro,
d) zakład fabryczny,
e) warsztat,
f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych.

3. Za zakład uważa się plac budowy, budowę albo montaż, których okres prowadzenia przekracza 24 miesiące.

4. Bez względu na postanowienia ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu określenie „zakład” nie będzie obejmowało:
a) placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo dostarczania dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa,
b) zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie dla składowania, wystawiania lub dostarczania,
c) zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
d) stałych placówek utrzymywanych wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu uzyskiwania informacji dla przedsiębiorstwa,
e) stałych placówek utrzymywanych wyłącznie w celu reklamy, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności o przygotowawczym albo pomocniczym charakterze dla przedsiębiorstwa,
f) stałych placówek, utrzymywanych wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia działalności wymienionych pod literami od a) do e), pod warunkiem że ogólna działalność tych placówek, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

5. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu, jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 6 niniejszego artykułu, działa w imieniu przedsiębiorstwa i osoba ta posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w jednym z Umawiających się Państw w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo to w tym Państwie zwykle wykonuje, to uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada zakład w tym Państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności wymienionych w ustępie 4 niniejszego artykułu i są takimi rodzajami działalności, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład w rozumieniu powołanego ustępu.

6. Nie będzie się uważać przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa za posiadające zakład w drugim Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że wykonuje tam czynności przez maklera, komisanta albo każdego innego niezależnego przedstawiciela, jeżeli te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.

7. Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę mającą siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie albo tam wykonującą swoje czynności (za pośrednictwem zakładu albo w inny sposób), nie wystarcza, aby jakąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.

Artykuł 6

1. Dochody osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (wyłączając dochody z eksploatacji gospodarstw rolnych i leśnych) położonego w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Określenie „majątek nieruchomy” w niniejszej umowie ma takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa Umawiającego się Państwa, w którym majątek ten jest położony. Statki oraz samoloty nie stanowią majątku nieruchomego.

3. Postanowienia ustępu 1 i 3 stosuje się do dochodów uzyskanych z bezpośredniego użytkowania, najmu, jak również każdego innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.

4. Postanowienia ustępów 1 i 3 niniejszego artykułu stosuje się również do dochodów z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa i do dochodu z majątku nieruchomego, który służy do wykonywania wolnego zawodu.

Artykuł 7

1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

3. Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczenia nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym leży zakład, czy gdzie indziej.

4. Jeżeli w Umawiającym się Państwie istnieje zwyczaj ustalania zysków zakładu przez podział całkowitych zysków przedsiębiorstwa na jego poszczególne części, żadne postanowienie ustępu 2 nie wyklucza ustalenia przez to Umawiające się Państwo zysku do opodatkowania według zwykle stosowanego podziału; sposób zastosowanego podziału zysku musi być jednak taki, żeby wynik był zgodny z zasadami wymienionymi w niniejszym artykule.

5. Nie można przypisać zakładowi zysku tylko z tytułu samego zakupu dóbr lub towarów przez ten zakład dla przedsiębiorstwa.

6. Przy stosowaniu poprzednich ustępów ustalanie zysków zakładu powinno być dokonywane każdego roku w ten sposób, chyba że istnieją uzasadnione i wystarczające powody, aby postąpić inaczej.

7. Postanowienia niniejszego artykułu będą stosowane odnośnie do zysków uzyskiwanych w Jugosławii przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce z tytułu jej udziału we wspólnym przedsięwzięciu z przedsiębiorstwem jugosłowiańskim.

8. Jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, do których stosuje się odrębne uregulowania w innych artykułach niniejszej umowy, postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu.

Artykuł 8

1. Zyski pochodzące z eksploatacji statków lub samolotów w komunikacji międzynarodowej będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

2. Zyski pochodzące z eksploatacji statków w komunikacji śródlądowej mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

3. Jeżeli miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa zajmującego się transportem morskim lub śródlądowym znajduje się na pokładzie statku morskiego lub rzecznego, uważa się, że znajduje się ono w tym Umawiającym się Państwie, w którym leży port macierzysty statku, a jeżeli nie ma on portu macierzystego – w tym Umawiającym się Państwie, w którym osoba eksploatująca statek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

4. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu będą miały zastosowanie również do zysków z uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsiębiorstwie lub w międzynarodowym związku eksploatacyjnym.

Artykuł 9

Jeżeli:
a) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa bierze udział bezpośrednio bądź pośrednio w zarządzaniu lub kontroli albo w majątku przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, albo
b) te same osoby bezpośrednio bądź pośrednio biorą udział w zarządzaniu lub kontroli albo w majątku przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa i przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa,
i w jednym i drugim przypadku między dwoma przedsiębiorstwami w zakresie ich stosunków handlowych i finansowych zostaną umówione lub narzucone warunki, które różnią się od warunków które by ustaliły między sobą przedsiębiorstwa od siebie niezależne, to zyski, które osiągałoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane.

Artykuł 10

1. Dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Dywidendy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, mogą być opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, lecz podatek ten nie może przekroczyć:
a) 5% kwoty dywidendy brutto, jeżeli odbiorca jest spółką (z wyłączeniem spółki jawnej) rozporządzającą bezpośrednio co najmniej 25% majątku spółki wypłacającej dywidendy,
b) 15% kwoty dywidendy brutto we wszystkich innych przypadkach.
Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki mającego związek z zyskami, z których dywidendy są wypłacane.

3. Użyte w tym artykule określenie „dywidendy” oznacza w przypadku Polski wpływy z akcji lub z innych praw nie będących wierzytelnościami, wpływy z udziału w zyskach, jak również dochód z innych udziałów w spółce, który jest poddany, według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, takim samym przepisom podatkowym jak wpływy z akcji. Określenie to jednakże nie obejmuje zysków uzyskanych w Jugosławii przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce z uczestnictwa we wspólnym przedsięwzięciu z przedsiębiorstwem jugosłowiańskim.

4. Postanowień ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie stosuje się, jeżeli odbiorca dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki płacącej dywidendy, bądź działalność zarobkową przez zakład położony w tym Państwie, bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, rzeczywiście wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14 niniejszej umowy.

5. Jeżeli spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga zyski albo dochody z drugiego Umawiającego się Państwa, wówczas to drugie Państwo nie może obciążać podatkiem dywidend wypłacanych przez tę spółkę, z wyjątkiem przypadku, gdy takie dywidendy są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym drugim Państwie lub w przypadku, gdy udział, z tytułu którego są wypłacane dywidendy, rzeczywiście wiąże się z działalnością zakładu lub stałej placówki położonej w tym drugim Państwie, ani też nie może obciążać nie wydzielonych zysków spółki podatkiem od nie wydzielonych zysków, nawet kiedy wypłacane dywidendy lub nie wydzielone zyski całkowicie lub częściowo pochodzą z zysków albo dochodów osiągniętych w tym drugim Państwie.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz