Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią

PROTOKÓŁ

Przy podpisywaniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, zwanej dalej “Umową”, niżej podpisani uzgodnili następujące postanowienia, które będą stanowiły integralną część Umowy.

1. W nawiązaniu do artykułu 4 ustęp 2 Umowy, jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to problem ten będzie rozwiązywany w drodze wzajemnego porozumienia, z uwzględnieniem następujących zasad:

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym się Państwie osoba ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, albo jeżeli nie ma ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

c) jeżeli zwykle przebywa ona w obu Umawiających się Państwach lub nie przebywa w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym z Umawiających się Państw, którego jest ona obywatelem.

2. W nawiązaniu do artykułu 8 Umowy rozumie się, że postanowienia omawianego artykułu będą również stosowane do zysków z działalności w transporcie międzynarodowym dzierżawionych statków lub samolotów oraz z podobnej działalności, związanej z działalnością statków lub samolotów w komunikacji międzynarodowej, włączając w to:

a) zyski z dzierżawionych statków lub samolotów bez załogi lub z załogą, jeśli taka dzierżawa jest ubocznym źródłem dochodu przedsiębiorstwa zaangażowanego w międzynarodowej działalności statków lub samolotów, oraz

b) zyski z tytułu użytkowania, utrzymywania lub wypożyczania kontenerów, przyczep lub innego wyposażenia, związanego z transportem kontenerów lub barek, działających w systemie LAS (lighters-aboard-ship system), mających związek z działalnością statków lub samolotów w komunikacji międzynarodowej.

3. W nawiązaniu do artykułu 24 ustęp 5 Umowy rozumie się, że określenie “podatki każdego rodzaju”, nie obejmuje polskiej opłaty skarbowej za zezwolenie na otwarcie przedsiębiorstwa oraz polskiej opłaty skarbowej za zameldowanie.

Sporządzono w Tokio w dniu 20 lutego 1980 r. w dwóch egzemplarzach w językach: polskim, japońskim i angielskim, przy czym wszystkie trzy teksty są jednakowo autentyczne.

W razie powstania rozbieżności w interpretacji postanowień niniejszej Umowy, tekst angielski będzie mieć moc rozstrzygającą.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 18 lutego 1982 r.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz