|wtorek, Marzec 26, 2019
>> Home » Unikanie podwójnego opodatkowania » Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii

UMOWY PODATKOWE
Spis treściInformacje o akcie prawnym
Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji
Dz.U.: 2010 nr 134, poz .899
Aktualność zweryfikowano: 25 lutego 2017 r.

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii 

PROTOKÓŁ

W momencie podpisywania Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii a w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, uzgodniono następujące postanowienia, które stanowią integralną część niniejszej Konwencji.

1. Odnośnie do artykułu 2:
W przypadku, gdy w Norwegii zostanie wprowadzony podatek u źródła od dochodu z emerytury, rozumie się, że podatek ten będzie objęty ustępem 4.

2. Odnośnie do artykułu 5:
W nawiązaniu do ustępu 5, rozumie się, że określenie “zakład” obejmuje utrzymywanie stałej placówki dla celów dostawy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa, jeżeli działalność tego przedsiębiorstwa polega całkowicie lub częściowo na dostarczaniu tych dóbr lub towarów.

3. Odnośnie do artykułu 10:
W nawiązaniu do ustępu 3, określenie “Rząd Umawiającego się Państwa” oznacza, w przypadku Norwegii, w szczególności Rządowy Fundusz Emerytalny – Global.
W nawiązaniu do ustępu 4, w przypadku Norwegii, określenie “dywidendy” obejmuje także dochód z umów niosących za sobą prawo uczestniczenia w zyskach, w zakresie ustalonym w prawie wewnętrznym Norwegii.

4. Odnośnie do artykułu 12:
Rozumie się, że należności za użytkowanie urządzeń wykorzystywanych w związku z poszukiwaniem lub eksploatacją zasobów naturalnych położonych w morskiej strefie przybrzeżnej, nie będą stanowiły należności licencyjnych w rozumieniu ustępu 3.

5. Odnośnie do artykułu 26:
W nawiązaniu do ustępu 5, wierzytelność podatkowa Umawiającego się Państwa podlega przedawnieniu stosownie do odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego tego Państwa.

Na dowód czego, Pełnomocnicy obu Umawiających się Państw, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Warszawie dnia 9.09.2009 r. każdy w językach polskim, norweskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji, rozstrzygający jest tekst angielski.

Po zaznajomieniu się z powyższymi umową i protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:
– zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawarte,
– są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,
– będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 14 maja 2010 r.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz