Unikanie podwójnego opodatkowania

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei

PROTOKÓŁ

Przy podpisaniu Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu niżej podpisani uzgodnili, że poniższe postanowienia stanowić będą integralną część konwencji.

W odniesieniu do ustępu 1 artykułu 8 zyski z eksploatacji statków używanych w rybołówstwie, do pogłębiania lub holowania będą traktowane jako dochód w rozumieniu tego ustępu.

Na dowód czego niżej podpisani podpisali niniejszy protokół, który będzie miał takie samo znaczenie i ważność, jak gdyby był włączony dosłownie do tekstu konwencji.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r. w językach polskim, koreańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji tekst angielski będzie rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 21 listopada 1991 r.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz