Unikanie podwójnego opodatkowania

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile

PROTOKÓŁ

do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

Przy podpisaniu Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, Sygnatariusze uzgodnili, że następujące postanowienia będą stanowiły integralną część Konwencji.

1. Artykuł 5 ustęp 3

W celu wyliczenia terminów w tym ustępie, działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo powiązane z innym przedsiębiorstwem w rozumieniu artykułu 9 niniejszej Konwencji będzie łączona z okresem, przez który działalność jest prowadzona przez przedsiębiorstwo, o ile działalność przedsiębiorstwa powiązanego jest w istotnym stopniu taka sama.

2. Artykuł 10

W przypadku Chile postanowienia ustępu 2 artykułu 10 (Dywidendy) Konwencji nie będą ograniczały stosowania podatku dodatkowego pod warunkiem, że podatek pierwszej kategorii jest w pełni zaliczany przy wyliczaniu kwoty podatku dodatkowego do zapłacenia. Ponadto, od momentu, gdy przestanie obowiązywać ta klauzula, Umawiające się Państwa będą konsultować się ze sobą pod kątem wniesienia poprawki do Konwencji w celu przywrócenia równowagi korzyści płynących z Konwencji.

3. Artykuły 11 i 12

W przypadku gdy Chile zawrze umowę lub konwencję u państwem trzecim, będącym członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w której Chile zgodzi się na zwolnienie odsetek lub należności licencyjnych (zarówno ogólne, jak i określonych rodzajów odsetek lub należności licencyjnych) powstałych w Chile z opodatkowania lub obniży stawkę opodatkowania ustaloną w ustępie 2 artykułu 11 lub 12 odpowiednio, to takie zwolnienie lub obniżenie stawki będzie stosowane automatycznie na takich samych warunkach, jakby były one wymienione w niniejszej Konwencji.

4. Artykuł 24

(a) Żadne postanowienie artykułu 24 niniejszej Konwencji nie może utrudniać stosowania postanowień (lub zmiany takich postanowień) istniejących w momencie podpisania Konwencji.

(b) Stawka podatku w wysokości 30 %, o której mowa w artykule 31 numer 12 chilijskiej Ustawy o Podatku Dochodowym (Léy sobre Impuesto a la Renta) będzie zastąpiona stawką podatkową w wysokości 15 % dla beneficjentów płatności należności licencyjnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

5. Postanowienia ogólne

(a) Fundusze inwestycyjne lub inne fundusze wszelkiego rodzaju, założone w celu prowadzenia takiej działalności w Chile i na podstawie prawa chilijskiego, będą traktowane dla celów niniejszej Konwencji jako mające siedzibę w Chile i podlegające opodatkowaniu zgodnie z chilijskim ustawodawstwem podatkowym w odniesieniu do dywidend, odsetek, zysków majątkowych i innych dochodów osiąganych z mienia lub inwestycji w Chile. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się bez względu na inne postanowienia niniejszej Konwencji.

(b) W rozumieniu artykułu XXII ustęp 3 (Konsultacje) Układu ogólnego w sprawie handlu usługami Umawiające się Państwa zgadzają się, bez względu na postanowienia tego ustępu, że wszelki spór między nimi w kwestii, czy dane działanie mieszczące się w niniejszej Konwencji może być przedłożone Radzie ds. Handlu Usługami, zgodnie z tym ustępem może nastąpić tylko przy zgodzie obu Umawiających się Państw. Spór dotyczący interpretacji tego ustępu będzie rozstrzygnięty zgodnie z postanowieniami artykułu 25 ustęp 3 lub przy braku porozumienia w ramach tej procedury, zgodnie z inną procedurą uzgodnioną przez oba Umawiające się Państwa.

(c) Żadne postanowienie niniejszej Konwencji nie może naruszyć stosowania istniejących postanowień Ustawy chilijskiej DL 600 (Statut inwestycji zagranicznych) według ich stanu prawnego w momencie podpisywania niniejszej Konwencji, jak i z uwzględnieniem ewentualnych przyszłych zmian, nie naruszając ogólnych zasad Konwencji.

(d) Z uwagi na to, że głównym celem Konwencji jest unikanie międzynarodowego podwójnego opodatkowania Umawiające się Państwa zgadzają się, że w przypadku gdy postanowienia Konwencji będą wykorzystywane w celu korzyści niezamierzonych właściwe organy Umawiających się Państw zalecą, zgodnie z procedurą wzajemnego porozumiewania się artykułu 25, wprowadzenie do Konwencji specjalnych zmian. Umawiające się Państwa zgadzają się następnie, że takie zalecenia będą rozważane i przedyskutowane w sposób sprawny w celu zmiany Konwencji, gdy zajdzie taka potrzeba.

(e) Żadne postanowienia niniejszej Konwencji nie będą miały wpływu na opodatkowanie w Chile osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce w odniesieniu do zysków przypisanych zakładowi położonemu w Chile zarówno w ramach pierwszej kategorii podatku, jak i podatku dodatkowego, lecz tylko dopóki ten podatek pierwszej kategorii może być odliczany przy obliczaniu podatku dodatkowego.

NA DOWÓD powyższego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół.

SPORZĄDZONO w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy interpretacji rozstrzygający będzie tekst angielski.

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 20 października 2003 r.

 

 

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz