Unikanie podwójnego opodatkowania

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Artykuł 28
Wejście w życie

1. Każde z Umawiających się Państw poinformuje drogą dyplomatyczną drugie Umawiające się Państwo o zakończeniu procedury wymaganej przez prawo dla wprowadzenia w życie niniejszej Konwencji. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie w dniu otrzymania noty późniejszej.

2. Postanowienia niniejszej Konwencji będą miały zastosowanie:

(a) w Polsce,

(i) w odniesieniu do podatków pobieranych u źródła – do kwot dochodu osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Konwencja wejdzie w życie;

(ii) w odniesieniu do innych podatków od dochodu i od majątku – do podatków naliczanych za każdy rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Konwencja wejdzie w życie, a

(b) w Chile,

w odniesieniu do podatków od uzyskanego dochodu i wpłaconych kwot, zapisanych na rachunek, postawionych do dyspozycji lub zaliczonych jako koszty w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Konwencja wejdzie w życie.

Artykuł 29
Wypowiedzenie

1. Niniejsza Konwencja obowiązuje na czas nieokreślony, lecz każde Umawiające się Państwo może wypowiedzieć Konwencję, przekazując drogą dyplomatyczną pisemną notyfikację o wypowiedzeniu, w dniu 30 czerwca lub przed tym dniem w każdym roku kalendarzowym rozpoczynającym się po upływie pięciu lat od daty wejścia Konwencji w życie.

2. W takim przypadku Konwencja przestanie obowiązywać:

(a) w Polsce,

(i) w odniesieniu do podatków pobieranych u źródła – od kwot dochodu osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym taka notyfikacja została przekazana;

(ii) w odniesieniu do innych podatków od dochodu i podatku od majątku – do podatków naliczanych za każdy rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym taka notyfikacja została przekazana, a

(b) w Chile,

w odniesieniu do podatków od uzyskanych dochodów i wpłaconych kwot, zapisanych na rachunek, postawionych do dyspozycji lub zaliczonych jako koszty w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym taka notyfikacja została przekazana.

NA DOWÓD powyższego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszą Konwencję.

SPORZĄDZONO w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy interpretacji niniejszej Konwencji rozstrzygający będzie tekst angielski.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz