Unikanie podwójnego opodatkowania

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile

Rozdział V
Metody unikania podwójnego opodatkowania

Artykuł 23
Unikanie podwójnego opodatkowania

1. W przypadku Polski podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób:

(a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Chile, wówczas Polska zezwoli na:

(i) potrącenie od podatku dochodowego tej osoby, kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Chile;

(ii) potrącenie od podatku od majątku tej osoby, kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Chile.

Jednakże w każdym z tych dwóch przypadków takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku dochodowego lub podatku od majątku, jaka została obliczona przed dokonaniem potrącenia i która odpowiednio przypada na dochód lub majątek, który w zależności od przypadku może być opodatkowany w Chile.

(b) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami Konwencji jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, to Polska mimo to może przy obliczaniu kwoty podatku od innego dochodu lub majątku uwzględnić zwolniony dochód lub majątek.

2. W przypadku Chile podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób:

a) osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Chile uzyskująca dochody, które zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce, może zaliczać podatek tak zapłacony na poczet podatku chilijskiego w odniesieniu do tych samych dochodów, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa chilijskiego; niniejszy ustęp stosuje się również do dochodów, o których mowa w artykułach 6 i 11;

b) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Chile osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami Konwencji jest zwolniony z opodatkowania w Chile, to Chile mimo to może przy obliczaniu kwoty podatku od innego dochodu lub majątku uwzględnić zwolniony dochód lub majątek.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz