Unikanie podwójnego opodatkowania

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

PROTOKÓŁ

W momencie podpisywania Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu niżej podpisani uzgodnili następujące postanowienia, które stanową integralną część niniejszej Konwencji.

1. Odnośnie do artykułu 4 ustęp 1:

Uważa się, że spółka osobowa, mienie spadkowe lub zarząd powierniczy mają siedzibę w Umawiającym się Państwie pod warunkiem, że dochód, który osiągają, jest opodatkowany w tym Państwie na takich samych zasadach jak dochód osoby mającej w nim miejsce zamieszkania lub siedzibę, zarówno kiedy ten dochód należy do spółki osobowej, mienia spadkowego lub zarządu powierniczego albo do wspólników lub beneficjentów.

2. Odnośnie do artykułu 8

Osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, których zyski osiągane w Meksyku nie mogą być opodatkowane przez Meksyk na podstawie postanowień artykułu 8 niniejszej Konwencji, nie mogą być poddane meksykańskiemu podatkowi od majątku odnośnie do środków majątkowych wykorzystanych do uzyskania takich zysków.

3. Odnośnie do artykułu 10

Jeżeli prawo Umawiającego się Państwa nakazuje określić daną płatność w całości lub części jako dywidendę lub ogranicza możliwość odliczania takiej płatności z powodu reguł ograniczających cienką kapitalizację lub ze względu na fakt, że odnośny tytuł wierzytelności obejmuje odsetki od kapitału, to Umawiające się Państwo może traktować taką płatność zgodnie z takim prawem.

4. Odnośnie do artykułu 12

a) Uważa się, że podatek od majątku ustanowiony przez Meksyk może być stosowany bez względu na jakiekolwiek postanowienia niniejszej Konwencji także w przypadku opłat za wynajem urządzeń i podobnego sprzętu wykorzystanego przez osobę będącą podmiotem podatku od majątku w Meksyku. W takim przypadku Meksyk zagwarantuje zaliczenie na poczet podatku od majątku od takiego mienia kwoty podatku dochodowego, który byłby nałożony na należności licencyjne wypłacane za dostarczanie takiego mienia, stosując stopę podatkową określoną przez jego wewnętrzne przepisy, tak jakby niniejsza Konwencja nie miała zastosowania.

b) Uważa się, że określenie “informacje dotyczące przemysłowego, handlowego lub naukowego doświadczenia” będzie definiowane w związku z ustępem 11 Komentarza do artykułu 12 Modelowej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania w sprawie podatków od dochodu i majątku OECD z 1992 r.

5. Odnośnie do artykułu 13 ustęp 2

Postanowienia artykułu 13 ustęp 2 stosuje się, jeżeli udziały lub prawa posiadane lub będące własnością zbywcy i osób z nim związanych, tam wymienionych, wynoszą przynajmniej 25 procent ogółu udziałów lub praw w każdym momencie w trakcie roku podatkowego, w którym to zbycie nastąpiło, lub w trakcie dwóch poprzednich lat podatkowych.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni przez ich właściwe Rządy, podpisali niniejszą Konwencję.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Mexico City, dnia 30 listopada 1998 r., w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności przy interpretacji, rozstrzyga tekst angielski.

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

–  została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

–  jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

–  będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 20 sierpnia 2002 r.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz