|sobota, Luty 23, 2019
>> Home » Teksty pierwotne i jednolite » Ordynacja podatkowa – tekst pierwotny z 1997 roku

WERSJA ARCHIWALNA
Spis treściInformacje o akcie prawnymAktualna wersja
Rozwiń spis treści
DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
DZIAŁ II ORGANY PODATKOWE I ICH WŁAŚCIWOŚĆ
Rozdział 1 Organy podatkowe
Rozdział 2 Właściwość organów podatkowych
DZIAŁ III ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
Rozdział 1 Powstawanie zobowiązania podatkowego
Rozdział 2 Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta
Rozdział 3 Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
Rozdział 4 Terminy płatności
Rozdział 5 Zaległość podatkowa
Rozdział 6 Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna
Rozdział 7 Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych
Rozdział 8 Przedawnienie
Rozdział 9 Nadpłata
Rozdział 10 Stwierdzenie nadpłaty
Rozdział 11 Informacje podatkowe
Rozdział 12 Rachunki
Rozdział 13 Odpowiedzialność solidarna
Rozdział 14 Prawa i obowiązki następców prawnych
Rozdział 15 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
DZIAŁ IV POSTĘPOWANIE PODATKOWE
Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego
Rozdział 3 Strona
Rozdział 4 Załatwianie spraw
Rozdział 5 Doręczenia
Rozdział 6 Wezwania
Rozdział 7 Terminy
Rozdział 8 Wszczęcie postępowania
Rozdział 9 Protokoły i adnotacje
Rozdział 10 Udostępnianie akt
Rozdział 11 Dowody
Rozdział 12 Zawieszenie postępowania
Rozdział 13 Decyzje
Rozdział 14 Postanowienia
Rozdział 15 Odwołania
Rozdział 16 Zażalenia
Rozdział 17 Wznowienie postępowania
Rozdział 18 Stwierdzenie nieważności decyzji
Rozdział 19 Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej
Rozdział 20 Wygaśnięcie decyzji
Rozdział 21 Odpowiedzialność odszkodowawcza
Rozdział 22 Kary porządkowe
Rozdział 23 Koszty postępowania
DZIAŁ V CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE
DZIAŁ VI KONTROLA PODATKOWA
DZIAŁ VII TAJEMNICA SKARBOWA
DZIAŁ VIII PRZEPISY KARNE
DZIAŁ IX ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2 Przepisy przejściowe
Rozdział 3 Przepisy końcowe
Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137, poz. 926) - tekst pierwotny (wersja archiwalna).

Ordynacja podatkowa – tekst pierwotny z 1997 roku 

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.
(Dz. U. z dnia 13 listopada 1997 r.)

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. Ustawa normuje:

1)  zobowiązania podatkowe,

2)  informacje podatkowe,

3)  postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające,

4)  tajemnicę skarbową.

Art. 2. § 1. Przepisy ustawy stosuje się do:

1)  podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe,

2)  podatków stanowiących dochody budżetów gmin,

3)  opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych,

4)  spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt 1 i 2, należących do właściwości organów podatkowych.

§ 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy.

§ 3. Organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnienia organów podatkowych.

§ 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz do opłat za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)  ustawach podatkowych – rozumie się przez to ustawy regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych oraz podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich,

2)  przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, a także wydane na ich podstawie akty wykonawcze,

3)  podatkach – rozumie się przez to również:

a) zaliczki na podatki,

b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach,

c) opłaty oraz inne niepodatkowe należności budżetowe,

4)  księgach podatkowych – rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci,

5)  deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci,

6)  ulgach podatkowych – rozumie się przez to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

Art. 4. § 1. Obowiązkiem podatkowym jest nieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie.

§ 2. Zakres podmiotowy obowiązku podatkowego, przedmiot opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego oraz stawki podatkowe określają ustawy podatkowe.

Art. 5. Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

Art. 6. Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Art. 7. § 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

§ 2. Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1.

Art. 8. Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Art. 9. Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Art. 10. § 1. Wprowadzenie zryczałtowanej formy opodatkowania nie pozbawia podatnika możliwości dokonania wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe nie przewidują możliwości wyboru przez podatnika formy opodatkowania.

Art. 11. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Art. 12. Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.