|wtorek, Marzec 26, 2019
>> Home » inne ustawy

inne ustawy

Zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 2017

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zaktualizowaną wersję aktu prawnego znajdziecie Państwo TUTAJ. Wykaz zmian: Art. 12 2) przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową; 3) przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie. Art. 15 1b. Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Krajowego Rejestru ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 1 – stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)  nie mniej niż   mniej ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 3

Załącznik nr  3  Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach wydanych ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 1

Załącznik nr  1  Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ...Czytaj dalej...

Od 10 sierpnia istotne zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym!

10 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014, poz. 768), która wprowadzi ...Czytaj dalej...

Od 1 sierpnia 2014 r. niewielkiej zmianie ulegnie art. 21 ustawy o PIT

Od 1 sierpnia 2014 r. niewielkiej zmianie ulegnie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana zostanie wprowadzona przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o ...Czytaj dalej...

Najnowsza wersja ustawy Ordynacja podatkowa jest już dostępna, takze w wersji PDF!

Od 11 maja 2014 roku istotne zmiany do Ordynacji podatkowej wprowadziła wchodząca dziś w życie ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ...Czytaj dalej...

Najnowsza wersja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) jest już dostępna, także w wersji PDF!

Od 11 maja 2014 roku istotne zmiany do KPA wprowadziła wchodząca dziś w życie ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw ...Czytaj dalej...

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013, poz. 1399)

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące ...Czytaj dalej...

Ustawa o samorządzie województwa (Dz.U. 2013, poz. 596)

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa ...Czytaj dalej...

Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013 poz. 595)

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa ...Czytaj dalej...