|wtorek, Marzec 26, 2019
>> Home » aktualizowane akty prawne

aktualizowane akty prawne

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej 2017 – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej, zwanym dalej “podatkiem”. Art. 2. Podatek stanowi dochód budżetu państwa. Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) działalności gospodarczej – rozumie się przez to ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych 2019 – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych ‘ Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem aktywów niektórych instytucji finansowych, zwanym ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa 2019 (Dz.U. 2018, poz. 800) – tekst jednolity – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i ...Czytaj dalej...

Ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego 2017 (Dz. U. 2008 nr 118, poz. 745)

USTAWA z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego1) (Dz. U. z dnia 4 lipca 2008 ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 2019 (Dz.U. 2018, poz. 1445) – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych; ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku tonażowym 2019 (Dz. U. 2019, poz. 31) – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem tonażowym niektórych dochodów (przychodów) osiąganych przez przedsiębiorców ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2019 (Dz.U. 2018, poz. 2174) – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. ...Czytaj dalej...

Ustawa o opłacie skarbowej 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1827) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Rozdział  1 Przedmiot opłaty skarbowej Art.  1. 1. Opłacie skarbowej podlega: 1)  w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: ...Czytaj dalej...

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2019 – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) sposób postępowania wierzycieli w ...Czytaj dalej...

Kodeks postępowania administracyjnego 2019 (Dz. U. 2017, poz. 1257) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje: 1) postępowanie przed organami administracji ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku rolnym 2019 (Dz.U. 2017, poz. 1982) – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki ...Czytaj dalej...