|sobota, Marzec 23, 2019
>> Home » Samorząd » Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 856)
AKT BONUSOWY
Spis treściInformacje o akcie prawnymInformacje o aktualizacjach
Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych
Dz. U.: 2001 nr 79, poz. 856
Data aktu: 12 października 1994 r.
Data ogłoszenia: 31 lipca 2001 r.
Wejście w życie: 6 grudnia 1994 r.
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD: 1 stycznia 2012 r.
AKTUALNOŚĆ ZWERYFIKOWANO: 2 marca 2014 r.

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 856) 


USTAWA
z dnia 12 października 1994 r.
o samorządowych kolegiach odwoławczych.
(tekst jednolity)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Samorządowe kolegia odwoławcze, zwane dalej “kolegiami”, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Na zasadach określonych w odrębnych ustawach kolegia orzekają w innych sprawach niż wymienione w ust. 1.

Art. 2. W sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 1, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.

Art. 2a.  1. Obszar właściwości miejscowej kolegium określa, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

2. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa jest kolegium mające siedzibę w mieście będącym siedzibą władz samorządu województwa.

Art. 3. Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Art. 3a.  1. Nadzór nad działalnością administracyjną kolegiów sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów może powierzyć wykonywanie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

3. (uchylony)

4.  Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną kolegiów polega w szczególności na:

1)  przeprowadzaniu kontroli organizacji i warunków pracy kolegiów, w tym na badaniu:

a) prawidłowości stosowania przepisów regulaminu organizacyjnego,

b) terminowości załatwiania spraw oraz stanu zaległości, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w których postępowanie administracyjne trwa dłużej niż 6 miesięcy,

c) prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewidencyjnych oraz rzetelności sporządzania informacji o działalności kolegium,

2)  analizie rocznych informacji o działalności kolegium,

3)  rozpatrywaniu skarg na pozaorzeczniczą działalność kolegiów,

4)  badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na prezesa kolegium,

5)  badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków kolegium,

6)  badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających odwołanie prezesa kolegium,

7)  badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających ukaranie członka kolegium.

5.  Organ nadzoru sprawuje nadzór nad kolegiami przy pomocy komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru lub właściwej do spraw kontroli.