Ordynacja podatkowa, Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od:
1) świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
2) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej;
3) ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz art. 66n ust. 1 i 2 ustawy;
4) świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9aa ustawy.

§ 2.
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od:
1) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
2) świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie oraz działań aktywizacyjnych w związku z podejmowaniem lub prowadzeniem przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej
– stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

§ 3.
Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych:
1) od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1-3;
2) od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Previous ArticleNext Article