Ordynacja podatkowa, Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Na podstawie art. 3f § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zakres korzystania z portalu podatkowego, zwanego dalej „portalem”, obejmuje:
1) dostęp do konta osoby fizycznej, umożliwiający przeglądanie danych wynikających z:
a) deklaracji złożonych przez osobę fizyczną będącą podatnikiem lub płatnikiem,
b) podań wniesionych przez osobę fizyczną będącą podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem,
c) pism doręczonych przez organ podatkowy osobie fizycznej będącej podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem,
d) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego dotyczącej osoby fizycznej będącej podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem, z której wynika w szczególności wysokość należnych oraz uiszczonych podatków, wykazanych oraz zwróconych nadpłat albo zwrotów podatku;
2) dostęp do konta podmiotu, umożliwiający przeglądanie danych wynikających z:
a) deklaracji złożonych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zwanych dalej „podmiotem”, będących podatnikiem lub płatnikiem,
b) podań złożonych przez podmiot będący podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem,
c) pism doręczonych przez organ podatkowy podmiotowi będącemu podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem,
d) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego dotyczącej podmiotu będącego podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem, z której wynika w szczególności wysokość należnych oraz uiszczonych podatków, wykazanych oraz zwróconych nadpłat albo zwrotów podatku;
3) składanie deklaracji z wykorzystaniem odpowiednio konta osoby fizycznej albo konta podmiotu;
4) wnoszenie podań z wykorzystaniem odpowiednio konta osoby fizycznej albo konta podmiotu;
5) doręczanie pism organów podatkowych z wykorzystaniem odpowiednio konta osoby fizycznej albo konta podmiotu.

§ 2.
1. Warunkiem korzystania z portalu jest:
1) posiadanie statusu użytkownika portalu, zwanego dalej „użytkownikiem”;
2) podanie przez użytkownika identyfikatora użytkownika i hasła.

2. Status użytkownika posiada osoba fizyczna, która założy profil użytkownika przez:
1) złożenie na portalu oświadczenia o:
a) zapoznaniu się z warunkami korzystania z portalu oraz ich akceptacji,
b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135), przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie niezbędnym do korzystania z portalu;
2) podpisanie oświadczeń, o których mowa w pkt 1, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
3) podanie w formularzu rejestracyjnym:
a) unikalnego ciągu znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących osobę wypełniającą formularz (identyfikatora użytkownika) i hasła,
b) pytania zabezpieczającego i odpowiedzi na pytanie zabezpieczające,
c) adresu poczty elektronicznej, który jest właściwy do wymiany informacji dotyczących portalu.

3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji przesyłanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub podległe mu organy podatkowe, zwane dalej „organami administracji podatkowej”.

4. Użytkownik nie może przekazywać z wykorzystaniem portalu treści lub dokumentów niezwiązanych z zakresem portalu.

§ 3.
1. Dostęp do konta osoby fizycznej posiada użytkownik, którego to konto dotyczy, będący podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem.

2. Dostęp do konta osoby fizycznej, której to konto dotyczy, może mieć inny użytkownik, jeżeli:
1) złożył w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem portalu wniosek o udostępnienie konta osoby fizycznej zawierający pierwsze imię, nazwisko oraz identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL użytkownika, którego dotyczy konto osoby fizycznej, oraz:
a) zostaną pozytywnie zweryfikowane dane zawarte w tym wniosku z danymi zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników,
b) użytkownik, którego dotyczy konto osoby fizycznej, potwierdzi w formie dokumentu elektronicznego składanego z wykorzystaniem portalu, zgodę na udostępnienie jego konta osoby fizycznej innemu użytkownikowi, który złożył wniosek, albo
2) użytkownik, którego dotyczy konto osoby fizycznej, złożył w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem portalu wniosek o udostępnienie tego konta innemu użytkownikowi zawierający pierwsze imię i nazwisko, identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL innego użytkownika oraz dane zawarte w tym wniosku zostaną pozytywnie zweryfikowanie z danymi zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.

§ 4.
Z konta osoby fizycznej w zakresie składania deklaracji, z wykorzystaniem portalu, może korzystać:
1) użytkownik będący podatnikiem lub płatnikiem, którego dotyczy konto osoby fizycznej;
2) inny użytkownik, który uzyskał, zgodnie z § 3 ust. 2, dostęp do konta osoby fizycznej użytkownika, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem złożenia przez użytkownika, o którym mowa w pkt 1, do organu administracji podatkowej pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), albo w przypadku gdy zostało wydane zaświadczenie o potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej z danymi podanymi w zgłoszeniu złożonym przez osobę upoważnioną (ZAS-E), w którym są podane dane identyfikacyjne tego innego użytkownika.

§ 5.
Z konta osoby fizycznej w zakresie wnoszenia podań, z wykorzystaniem portalu, może korzystać:
1) użytkownik będący podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem, którego dotyczy konto osoby fizycznej;
2) inny użytkownik, pod warunkiem złożenia przez użytkownika, o którym mowa w pkt 1, do organu podatkowego właściwego w sprawie będącej przedmiotem postępowania podatkowego pełnomocnictwa do jego reprezentowania w tej sprawie.

§ 6.
1. Z konta osoby fizycznej w zakresie doręczania pism organów podatkowych, z wykorzystaniem portalu, może korzystać:
1) użytkownik będący podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem, którego dotyczy konto osoby fizycznej, jeżeli złoży z wykorzystaniem portalu lub w formie pisemnej oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie albo wniosek o doręczanie pism organów administracji podatkowej na jego konto osoby fizycznej w zakresie spraw określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
2) inny użytkownik, pod warunkiem złożenia:
a) przez użytkownika, o którym mowa w pkt 1, do organu podatkowego właściwego w sprawie będącej przedmiotem postępowania podatkowego pełnomocnictwa do jego reprezentowania w tej sprawie, oraz
b) przez innego użytkownika, z wykorzystaniem portalu, zgody na doręczanie pism w tej sprawie na jego konto osoby fizycznej, w której podaje pierwsze imię, nazwisko oraz identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL użytkownika, o którym mowa w pkt 1.

2. Umocowanie innego użytkownika w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uniemożliwia użytkownikowi, którego dotyczy konto osoby fizycznej, korzystanie z portalu w zakresie doręczania pism organów podatkowych.

§ 7.
1. Dostęp do konta podmiotu posiada użytkownik:
1) dla którego zostanie złożony przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu, w formie pisemnej, do organu administracji podatkowej wniosek o udostępnienie konta podmiotu, w którym zostaną wskazane:
a) pierwsze imię i nazwisko użytkownika oraz jego identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL,
b) nazwa oraz identyfikator podatkowy NIP podmiotu, którego dotyczy konto podmiotu;
2) którego dane oraz dane podmiotu zawarte w tym wniosku zostaną pozytywnie zweryfikowane przez organ administracji podatkowej, do którego złożono wniosek.

2. Użytkownikiem umocowanym w sposób, o którym mowa w ust. 1, może być tylko jeden użytkownik.

3. Dostęp do konta podmiotu może mieć także inny użytkownik niż określony w ust. 1, jeżeli:
1) użytkownik, o którym mowa w ust. 1, złoży z wykorzystaniem portalu wniosek o udostępnienie konta podmiotu zawierający pierwsze imię i nazwisko, identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL innego użytkownika oraz pozytywnie zostaną zweryfikowane dane zawarte w tym wniosku z danymi zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, albo
2) inny użytkownik złoży z wykorzystaniem portalu wniosek o udostępnienie konta podmiotu zawierający identyfikator podatkowy NIP podmiotu oraz użytkownik, o którym mowa w ust. 1, złoży z wykorzystaniem portalu zgodę na udostępnienie konta temu innemu użytkownikowi.

§ 8.
Z konta podmiotu z wykorzystaniem portalu może korzystać wyłącznie użytkownik umocowany w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1, w zakresie:
1) składania deklaracji, pod warunkiem złożenia przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu do organu administracji podatkowej pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), albo w przypadku gdy zostało wydane zaświadczenie o potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej z danymi podanymi w zgłoszeniu złożonym przez osobę upoważnioną (ZAS-E), w którym są podane dane identyfikacyjne tego użytkownika;
2) wnoszenia podań oraz doręczania pism organu podatkowego, pod warunkiem złożenia:
a) przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu do organu podatkowego właściwego w sprawie będącej przedmiotem postępowania podatkowego pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu w tej sprawie, oraz
b) przez użytkownika, z wykorzystaniem portalu, zgody na doręczanie pism w tej sprawie na jego konto osoby fizycznej, w której podaje identyfikator podatkowy NIP podmiotu, którego dotyczy konto podmiotu.

§ 9.
1. Użytkownik, którego dotyczy konto osoby fizycznej, może wnieść z wykorzystaniem portalu lub w formie pisemnej wniosek o zablokowanie dostępu do jego konta osoby fizycznej.

2. Potwierdzenie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, następuje z wykorzystaniem portalu i uniemożliwia:
1) użytkownikowi, o którym mowa w ust. 1, korzystanie z portalu;
2) innemu użytkownikowi korzystanie z portalu w zakresie dotyczącym konta osoby fizycznej użytkownika, o którym mowa w ust. 1.

§ 10.
1. Wniosek o zablokowanie dostępu do konta podmiotu może wnieść, z wykorzystaniem portalu lub w formie pisemnej, osoba umocowana do działania w imieniu podmiotu albo użytkownik, o którym mowa w § 7 ust. 1, albo użytkownik, o którym mowa w § 7 ust. 3.

2. Potwierdzenie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, następuje z wykorzystaniem portalu i uniemożliwia:
1) użytkownikom, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3, korzystanie z portalu w zakresie dotyczącym konta podmiotu, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu;
2) użytkownikom, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3, korzystanie z portalu w zakresie dotyczącym konta podmiotu, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony przez użytkownika, o którym mowa w § 7 ust. 1;
3) użytkownikowi, o którym mowa w § 7 ust. 3, korzystanie z portalu w zakresie dotyczącym konta podmiotu, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony przez tego użytkownika.

§ 11.
Jeżeli użytkownik przekazuje z wykorzystaniem portalu treści lub dokumenty niezwiązane z zakresem portalu, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zablokować dostęp do konta osoby fizycznej albo konta podmiotu.

§ 12.
Konta, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, obejmują dane z deklaracji, podań, pism oraz dokumentacji rachunkowej organu podatkowego w sprawach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa odpowiednio złożonych albo doręczonych od dnia wejścia w życie tych przepisów.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Previous ArticleNext Article