Ordynacja podatkowa, Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

Na podstawie art. 138j § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzory:
1) pełnomocnictwa szczególnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) pełnomocnictwa do doręczeń, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1
PPS-1 PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Załącznik nr 2
PPD-1 PEŁNOMOCNICTWO DO DORĘCZEŃ

Załącznik nr 3
OPS-1 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE / ODWOŁANIU / WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO

Załącznik nr 4
OPD-1 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE / ODWOŁANIU / WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA DO DORĘCZEŃ

Previous ArticleNext Article