Ordynacja podatkowa, Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

Na podstawie art. 80a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzory:
1) pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1
UPL-1P PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ

Załącznik nr 2
UPL-1 PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Załącznik nr 3
OPL-1P ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ

Załącznik nr 4
OPL-1 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Previous ArticleNext Article