|wtorek, Czerwiec 19, 2018
>> Home » Rozporządzenia » Rozporządzenie w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

Rozporządzenie
Rozporządzenie w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego
przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
(Dz.U. 2015 poz. 1526)
Stan prawny obowiązujący od: 2 października 2015 r. (wersja ujednolicona)
 Aktualność zweryfikowano 16 marca 2016 r. 

Rozporządzenie w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

Na podstawie art. 15 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Koszty upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wynoszą 11,60 zł.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. Nr 137, poz. 1543).

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.