Rozporządzenia

Porozumienie w sprawie współdziałania Policji i organów kontroli skarbowej

POROZUMIENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I GENERALNEGO INSPEKTORA KONTROLI SKARBOWEJ
z dnia 11 stycznia 2005 r.
w sprawie współdziałania Policji i organów kontroli skarbowej

W celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.) oraz art. 36f ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.), Komendant Główny Policji i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, zwani dalej “Stronami” – wspólne ustalają, co następuje:

§ 1.
1. Współdziałanie obejmuje:
1) zadania Policji mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, których wspomaganie jest możliwe w zakresie działania kontroli skarbowej;
2) zadania organów kontroli skarbowej, których wspomaganie jest możliwe w zakresie działania Policji.

2. Współdziałanie Policji i kontroli skarbowej jest realizowane w szczegółowym zakresie i przy zastosowaniu sposobów określonych w niniejszym porozumieniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Porozumienie nie dotyczy czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o Policji oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej. Współdziałanie Policji i kontroli skarbowej w zakresie tych czynności odbywa się w sposób i w trybie określonym odpowiednio w:
1)
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób (Dz. U. Nr 107, poz. 501);
2)
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi państwowymi, gminami, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi (Dz. U. Nr 96, poz. 844).

4. Porozumienie nie dotyczy także czynności, o których mowa w art. 7b ustawy o kontroli skarbowej.

§ 2.
Współdziałanie jest realizowane w następujących formach:
1) wymiana informacji;
2) koordynacja działań w przypadkach uzasadnionych tożsamością osób lub obiektów objętych jednoczesnymi działaniami Policji i kontroli skarbowej albo czasowa lub metodyczna harmonizacja podejmowanych czynności służbowych w przypadkach uzasadnionych względami skuteczności działania;
3) doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych;
4) wsparcie logistyczne.

§ 3.
1. Przedsięwzięcia realizowane w warunkach współdziałania są podejmowane na wniosek Stron lub ich uprawnionych przedstawicieli.

2. Uprawnionymi przedstawicielami stron wyznacza się:
1) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz kierowników komórek organizacyjnych wyodrębnionych w strukturze Ministerstwa Finansów do wykonywania zadań przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej – do współdziałania na terytorium państwa i w zakresie posiadanej właściwości rzeczowej;
2) komendantów wojewódzkich Policji i kierowników komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, znajdujących się w miastach będących siedzibami wojewodów, oraz dyrektorów urzędów kontroli skarbowej i kierowników komórek organizacyjnych dokumentacji skarbowej – do współdziałania na obszarach swojej właściwości miejscowej.

3. Komendanci wojewódzcy Policji mogą upoważnić kierowników podległych komórek organizacyjnych do składania wniosków, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki wezwanie do współdziałania może nastąpić w formie ustnego wniosku policjanta lub inspektora kontroli skarbowej albo pracownika wywiadu skarbowego, o czym należy powiadomić właściwych uprawnionych przedstawicieli Stron tak szybko, jak to jest możliwe w istniejących okolicznościach.

5. Odmowa współdziałania może nastąpić tylko w przypadkach, gdy wykonanie czynności na rzecz Strony wnioskującej o współdziałanie mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonywanie ustawowych zadań Strony wezwanej do współdziałania albo naruszyć prawo.

6. Jeżeli podjęcie współdziałania we wnioskowanym zakresie lub formie nasuwa wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami, ostateczne rozstrzygnięcie o możliwości realizacji wniosku o współdziałanie podejmuje Strona wezwana do współdziałania po porozumieniu się ze Stroną wnioskującą o współdziałanie.

§ 4.
1. Stosuje się następujący sposób postępowania przy współdziałaniu:
1) wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1, składane są w formie odpowiedniej do okoliczności faktycznych, z zastrzeżeniem wymogu pisemnego udokumentowania przekazania i przyjęcia wniosku ustnego w sposób przewidziany odrębnymi przepisami obowiązującymi w Policji i kontroli skarbowej;
2) podjęcie czynności służbowych w ramach współdziałania powinno być poprzedzone odpowiednimi do okoliczności faktycznych operatywnymi wzajemnymi uzgodnieniami lub planowaniem, a w trakcie wykonywania tych czynności należy utrzymywać w niezbędnym zakresie równoległy koordynowany nadzór;
3) z czynności wykonanych w ramach współdziałania sporządza się wyłącznie dokumentację wymaganą odrębnymi przepisami obowiązującymi w Policji i kontroli skarbowej, chyba że Strony lub ich uprawnieni przedstawiciele zlecą sporządzenie dokumentacji dodatkowej, wskazując cel lub sposób wykorzystania oraz formę i miejsce przechowywania tej dokumentacji;
4) policjanci oraz inspektorzy kontroli skarbowej lub pracownicy wywiadu skarbowego, bezpośrednio kierujący przedsięwzięciami wykonywanymi w ramach współdziałania, dokonują bieżącej oceny przebiegu i rezultatów tych przedsięwzięć.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3.

§ 5.
Realizacja współdziałania w zakresie, formach lub w sposób nieprzewidziany w niniejszym porozumieniu może nastąpić wyłącznie na podstawie bezpośredniego uzgodnienia przyjętego przez Strony, uwzględniającego odrębność zadań i uprawnień Policji oraz kontroli skarbowej i inne uwarunkowania prawne wynikające z obowiązujących przepisów.

§ 6.
1. Uprawnieni przedstawiciele Policji przekazują kontroli skarbowej uzyskane informacje o zdarzeniach mogących mieć znaczenie przy wykonywaniu zadań kontroli skarbowej określonych w
art. 2 i 3 ustawy o kontroli skarbowej, w tym zwłaszcza o zdarzeniach stanowiących lub mogących spowodować zagrożenia dla:
1) interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych;
2) zgodności z prawem gospodarowania mieniem państwowych osób prawnych oraz obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy.

2. Organy kontroli skarbowej przekazują właściwym miejscowo komendantom wojewódzkim Policji uzyskane informacje o zdarzeniach, które stanowią lub mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w tym informacje dotyczące:
1) ustalonych w trakcie wykonywania kontroli skarbowych okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo prowadzenia zorganizowanej działalności przestępczej lub dokonywania transferów dochodów uzyskanych w wyniku działalności przestępczej;
2) stwierdzonych przypadków posługiwania się w obrocie gospodarczym towarami lub środkami finansowymi, co do których zachodzi przypuszczenie nielegalnego pochodzenia, a dowody zebrane w toku kontroli skarbowej nie uzasadniają zajęcia tych towarów lub środków finansowych;
3) przypadków wskazujących na prawdopodobieństwo sfałszowania dokumentów dotyczących obrotu gospodarczego lub popełnienia przestępstw, których ściganie pozostaje poza ustawowymi kompetencjami organów kontroli skarbowej, a brak jest podstaw do złożenia zawiadomienia o przestępstwie.

3. Współdziałanie w dziedzinie wymiany informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych odbywa się w sposób uregulowany w art. 14 ust. 4 i 5 ustawy o Policji oraz w art. 36f ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej, a także w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy o Policji oraz art. 36f ust. 5 ustawy o kontroli skarbowej, z zastrzeżeniem, iż udostępnianie informacji z informatycznych zbiorów danych Policji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

4. Informacje uzyskane przez Policję w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych są przekazywane na zasadach i w trybie określonych w art. 156 § 5 oraz art. 184 Kodeksu postępowania karnego.

5. Wymiana informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w sposób określony przepisami wewnętrznymi Stron oraz z uwzględnieniem zasad i ograniczeń wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów o ochronie informacji niejawnych i przepisów o ochronie tajemnicy skarbowej, a także zgodnie z warunkami technicznymi ustalonymi przez dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji w zakresie danych przetwarzanych w zbiorach elektronicznych.

6. Każda ze Stron może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie tej informacji mogłoby zakłócić realizację własnych zadań ustawowych.

§ 7.
1. Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 2, może być prowadzone poprzez:
1) konsultacje poprzedzające przedsięwzięcia wykonawcze;
2) bieżącą wymianę informacji o przebiegu przedsięwzięć wykonawczych;
3) powoływanie wspólnych zespołów koordynacyjnych do planowania przebiegu współdziałania, bezpośredniego kierowania lub nadzoru nad czynnościami prowadzonymi w ramach współdziałania albo do analizy i oceny rezultatów tych czynności;
4) prowadzenie kontroli skarbowych w trybie
art. 12 ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej, na wniosek uprawnionych przedstawicieli Policji i w zakresie oraz terminach określonych w tym wniosku.

2. Zespoły koordynacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są powoływane w drodze wspólnej decyzji Stron lub ich uprawnionych przedstawicieli, przy czym kierownika zespołu wyznacza Strona wnioskująca o powołaniu zespołu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, należy dołączyć informację uzasadniającą celowość przeprowadzenia kontroli skarbowej. Organ kontroli skarbowej właściwy do wszczęcia postępowania kontrolnego może ponadto wystąpić do wnioskodawcy o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia czynności kontrolnych, również przed wszczęciem postępowania kontrolnego.

4. O przeprowadzeniu kontroli skarbowej, jej terminie i zakresie postępowania kontrolnego decyduje, w porozumieniu z wnioskodawcą, odpowiednio:
1) w imieniu Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej – właściwy kierownik komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Ministerstwa Finansów do wykonywania zadań przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
2) właściwy dyrektor urzędu kontroli skarbowej.

5. Osoby wymienione w ust. 4 mogą, po porozumieniu z wnioskodawcą, odmówić przeprowadzenia kontroli, wskazując przyczyny odmowy.

§ 8.
Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 3, może być prowadzone poprzez:
1) wymianę opracowań koncepcyjnych oraz analiz, prognoz i materiałów szkoleniowych;
2) organizowanie wspólnego szkolenia zawodowego dla policjantów oraz inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, w szkołach i ośrodkach szkolenia albo innych obiektach jednostek organizacyjnych Policji lub kontroli skarbowej.

§ 9.
1. Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 4, może być prowadzone poprzez:
1) użyczanie, dzierżawę, wspólny zarząd albo inne przewidziane w prawie cywilnym formy stosunków prawnych, nawiązywanych w odniesieniu do pozostających w dyspozycji Stron składników majątkowych, bez uszczerbku dla poziomu obsługi logistycznej zadań własnych Stron;
2) wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych oraz innych badań specjalistycznych, które mogą być wykonane w laboratoriach Policji i laboratoriach kontroli skarbowej;
3) świadczenie usług innych niż określone w pkt 1 i 2, na podstawie uzgodnień administracyjnych dokonywanych przez Strony lub uprawnionych przedstawicieli Stron, w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych oraz udział specjalistów w czynnościach dochodzeniowo-śledczych następuje na zasadach określonych w rozdziale 22 Kodeksu postępowania karnego oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.).

§ 10.
Wszelkie przedsięwzięcia i czynności wykonywane na podstawie niniejszego porozumienia podlegają rozliczeniom finansowym prowadzonym według następujących zasad:
1) jednostki organizacyjne Policji i kontroli skarbowej pokrywają w całości koszty przedsięwzięć i czynności wykonywanych wyłącznie na ich rzecz;
2) koszty przedsięwzięć i czynności wspólnych, wykonywanych jednocześnie na rzecz Policji i kontroli skarbowej, są pokrywane w proporcjach wzajemnie uzgadnianych;
3) wysokość kosztów podlegających rozliczeniom ustala się na poziomie rzeczywistych wydatków.

§ 11.
Interpretacja postanowień niniejszego porozumienia będzie rozstrzygana przez Strony lub ich uprawnionych przedstawicieli w drodze uzgodnień.

§ 12.
1. Kierownicy właściwych rzeczowo jednostek lub komórek organizacyjnych Policji i kontroli skarbowej są obowiązani dostosować warunki i tryb aktualnie prowadzonego współdziałania do ustalonych w niniejszym porozumieniu – w terminie 3 miesięcy od wejścia tego porozumienia w życie. Dostosowanie powinno nastąpić poprzez dokonanie pisemnych uzgodnień administracyjnych lub wspólne operatywne ustalenie szczegółowych procedur postępowania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 9.

2. Uprawnieni przedstawiciele Stron wymienieni w § 3 ust. 2 pkt 2 są obowiązani do wzajemnej bieżącej wymiany informacji o ustalonym rzeczowym podziale kompetencji do współdziałania między podległymi komórkami organizacyjnymi.

§ 13.
1. Zmiana lub rozwiązanie niniejszego porozumienia następuje w formie pisemnego aneksu uzgodnionego i podpisanego przez Strony.

2. Porozumienie może być rozwiązane w wyniku decyzji jednej ze Stron, przekazanej drugiej Stronie w formie pisemnego oświadczenia na 30 dni przed żądanym terminem rozwiązania. W takim przypadku dalsze współdziałanie Policji i kontroli skarbowej odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawach i przepisach wykonawczych do ustaw poprzez zgłaszanie odpowiednich wniosków w tym zakresie.

§ 14.
Tracą moc obowiązującą:
1) porozumienie między Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej a Komendantem Głównym Policji o współpracy w zakresie ochrony interesów majątkowych Skarbu Państwa oraz zwalczania przestępczości gospodarczej i zorganizowanej, sporządzone dnia 22 grudnia 1997 r.;
2) porozumienie zawarte w dniu 31 maja 1999 r. między Komendantem Głównym Policji a Generalnym Inspektorem Celnym o współdziałaniu Policji i Inspekcji Celnej
.

§ 15.
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Previous ArticleNext Article