|wtorek, Listopad 13, 2018
>> Home » Rozporządzenia » Rozporządzenie w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego

Rozporządzenie
Rozporządzenie w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego
(Dz.U 2015 poz. 1278)
Stan prawny obowiązujący od: 1 września 2015 r. (wersja ujednolicona)
 Aktualność zweryfikowano 16 marca 2016 r. 

Rozporządzenie w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego

Na podstawie art. 86a § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Niezwłocznie po otrzymaniu od organu egzekucyjnego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego, bank lub jego oddział prowadzący rachunek bankowy przekazuje innym oddziałom banku, innym bankom, placówkom pocztowym w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) i innym podmiotom uprawnionym do dokonywania wypłat z zajętego rachunku bankowego zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających jak najszybsze wstrzymanie wypłat z zajętego rachunku bankowego.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.