Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych, w szczególności sposób ustalania i rozliczania wydatków wspólnych, poniesionych w związku z egzekucją u dwu lub więcej zobowiązanych oraz przypadki, w których wydatki ustala się w formie zryczałtowanej.

§ 2.
Wydatki egzekucyjne poniesione w związku z egzekucją ustala się na podstawie faktur, rachunków lub innego rodzaju dowodów, dokumentujących te wydatki.

§ 3.
Wydatki ustala się w formie zryczałtowanej w przypadku:
1) przejazdu pracownika obsługującego organ egzekucyjny, niezależnie od liczby tytułów wykonawczych, do miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego lub miejsca położenia należących do niego składników majątkowych, gdzie dokonano czynności egzekucyjnych lub czynności te miały być dokonane:
a) w wysokości najniższej opłaty, z wyłączeniem ulg, za przewóz na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej przebiegających na obszarze miasta – w przypadku gdy miejsce zamieszkania lub siedziba zobowiązanego lub miejsce położenia należących do niego składników majątkowych oraz siedziba organu egzekucyjnego znajdują się na terenie tej samej miejscowości, która jest miastem na prawach powiatu,
b) jako iloczyn odległości wyrażonej w kilometrach pomiędzy siedzibą organu egzekucyjnego a miejscem zamieszkania lub siedziby zobowiązanego lub miejscem położenia należących do niego składników majątkowych, i stawki, o której mowa w
§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) – w przypadku gdy miejsce zamieszkania lub siedziba zobowiązanego lub miejsce położenia należących do niego składników majątkowych oraz siedziba organu egzekucyjnego nie znajdują się na terenie tej samej miejscowości, która jest miastem na prawach powiatu,
2) przechowywania ruchomości w składnicy organu egzekucyjnego – jako średnią cen stosowanych na terenie działania organu egzekucyjnego za tego rodzaju usługę na dzień złożenia ruchomości do składnicy tego organu; jeżeli nie można ustalić ryczałtu na podstawie średniej cen stosowanych na terenie działania organu egzekucyjnego za tego rodzaju usługę na dzień złożenia ruchomości do składnicy tego organu, ryczałt ustala się na podstawie średniej cen stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu złożenia ruchomości do składnicy organu egzekucyjnego
– jeżeli nie można ustalić wydatków egzekucyjnych poniesionych w związku z egzekucją na podstawie faktur, rachunków lub innego rodzaju dowodów.

§ 4.
Wydatki wspólne poniesione w związku z egzekucją u dwu lub więcej zobowiązanych i udokumentowane zgodnie z § 2 rozlicza się pomiędzy wszystkich zobowiązanych.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Previous ArticleNext Article