Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 stycznia 2011 r.
w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wykaz urzędów kontroli skarbowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Siedzibami urzędów kontroli skarbowej są miejscowości wskazane w ich nazwach.

§ 2.
W urzędach kontroli skarbowej mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:
1) wydziały – składające się co najmniej z 20 pracowników;
2) oddziały – składające się co najmniej z 10 pracowników;
3) referaty – składające się co najmniej z 5 pracowników;
4) wieloosobowe stanowiska pracy (sekcje) – składające się z mniej niż 5 pracowników;
5) jednoosobowe stanowiska pracy;
6) ośrodki zamiejscowe.

§ 3.
Ograniczenia w zakresie limitu pracowników dla danej komórki organizacyjnej, określone w § 2 pkt 1-4, nie mają zastosowania do komórek organizacyjnych:
1) wywiadu skarbowego;
2) kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2011 r.

 

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ

1. Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
2. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
3. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
4. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
5. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
6. Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach
7. Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie
8. Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie
9. Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi
10. Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie
11. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu
12. Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
13. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
14. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
15. Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
16. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze

Previous ArticleNext Article