Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.
Rozporządzenie określa późniejszy niż wymieniony w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług termin powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

§  2.
W przypadku usług wykonywanych przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązek podatkowy z tytułu tych usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Previous ArticleNext Article