Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego

Na podstawie art. 67c § 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia biegłego skarbowego za oszacowanie wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego.

§ 2.
1. Wysokość wynagrodzenia biegłego skarbowego za oszacowanie wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego określa się jako iloczyn stawki godzinowej oraz liczby godzin wykonanej pracy związanej z oszacowaniem wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego, w tym przeznaczonych na dokonanie przez biegłego skarbowego czynności przygotowawczych oraz opracowanie i sporządzenie protokołu oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego.

2. Wysokość wynagrodzenia biegłego skarbowego ulega podwyższeniu o poniesione wydatki związane z oszacowaniem wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego.

§ 3.
Stawka godzinowa wynosi 25 zł, z tym że w przypadku czynności biegłego skarbowego polegających na oszacowaniu wartości prawa majątkowego i środka transportu podlegającego rejestracji stawka ta wynosi 76 zł.

§ 4.
Wysokość wynagrodzenia biegłego skarbowego będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanego do rozliczenia podatku, podwyższa się odpowiednio o kwotę tego podatku.

§ 5.
Do określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego wskazanego do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Previous ArticleNext Article