Ordynacja podatkowa, Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

Na podstawie art. 3f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z wykorzystaniem portalu podatkowego mogą być załatwiane następujące sprawy:
1) składanie przez:
a) podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
b) podatnika i płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych,
c) podatnika i płatnika podatku od spadków i darowizn
– oświadczenia o wyrażeniu zgody na doręczanie albo wniosku o doręczanie pism organów administracji podatkowej przez portal podatkowy w sprawach załatwianych z wykorzystaniem tego portalu;
2) składanie deklaracji w sprawach dotyczących:
a) zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
b) podatku od czynności cywilnoprawnych,
c) podatku od spadków i darowizn wraz dokumentami mającymi wpływ na określenie podstawy opodatkowania;
3) wnoszenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego podań w sprawach dotyczących:
a) zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
b) podatku od czynności cywilnoprawnych,
c) podatku od spadków i darowizn
– wraz z załącznikami;
4) doręczanie pism naczelników urzędów skarbowych w sprawach dotyczących:
a) zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
b) podatku od czynności cywilnoprawnych,
c) podatku od spadków i darowizn.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Previous ArticleNext Article