Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa

Na podstawie art. 179a § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb niezwłocznego zniszczenia przez organ postępowania wykonawczego przedmiotów, których zniszczenie zarządził sąd w orzeczeniu o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

§ 2.
1. Zniszczenie przedmiotów, o których mowa w § 1, powinno powodować całkowitą i nieodwracalną utratę ich wartości użytkowej.

2. Sposób zniszczenia przedmiotów, o których mowa w § 1, uzależniony jest od:
1) rodzaju tych przedmiotów;
2) warunków i możliwości technologicznych podmiotów wyspecjalizowanych w niszczeniu tych przedmiotów;
3) kosztów zniszczenia;
4) wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących postępowania z wyrobami akcyzowymi, ochrony środowiska, postępowania z odpadami i prawa energetycznego.

§ 3.
Zniszczenie wyrobów tytoniowych może nastąpić w szczególności poprzez spalenie w przystosowanej do tego instalacji lub utylizację poprzez unieszkodliwienie w biostabilizatorze.

§ 4.
Zniszczenie napojów alkoholowych może nastąpić w szczególności poprzez spalenie lub odparowanie w przystosowanych do tego celu instalacjach.

§ 5.
Zniszczenie kosmetyków może nastąpić w szczególności przy użyciu technologii stosowanej przy utylizacji odpadów medycznych lub poprzez mechaniczne uszkodzenie.

§ 6.
Zniszczenie produktów leczniczych może nastąpić w szczególności przy użyciu technologii stosowanej przy utylizacji odpadów medycznych lub poprzez spalenie.

§ 7.
1. Organ postępowania wykonawczego może powierzyć zniszczenie przedmiotów, o których mowa w § 1, podmiotom wyspecjalizowanym w niszczeniu przedmiotów określonego rodzaju, zapewniającym prawidłowy i sprawny przebieg czynności zniszczenia oraz spełniającym wymogi wynikające z przepisów odrębnych.

2. Organ postępowania wykonawczego dokonując wyboru podmiotu, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:
1) posiadanie przez niego urządzeń i technologii stosowanych w procesie niszczenia, zapewniających w szczególności nieodwracalną utratę wartości użytkowej przedmiotów podlegających zniszczeniu;
2) posiadanie pozwolenia właściwych organów na przeprowadzanie procesów niszczenia przedmiotów określonego rodzaju;
3) koszty zniszczenia.

3. Zniszczenie przedmiotów następuje pod nadzorem organu postępowania wykonawczego i w obecności jego przedstawiciela.

§ 8.
Z czynności zniszczenia organ postępowania wykonawczego sporządza niezwłocznie protokół, w którym zamieszcza się:
1) datę i miejsce dokonania zniszczenia;
2) oznaczenie podmiotu dokonującego zniszczenia;
3) oznaczenie orzeczenia o przepadku i zarządzeniu zniszczenia;
4) informację o rodzaju i ilości zniszczonych przedmiotów;
5) imiona i nazwiska osób obecnych przy czynności zniszczenia;
6) sposób dokonania zniszczenia;
7) opis odpadów i pozostałości pochodzących ze zniszczenia oraz wskazanie miejsca ich składowania;
8) podpisy osób wymienionych w pkt 5.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2005 r.

Previous ArticleNext Article