Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz. U. z dnia 30 listopada 2015 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626, 1045 i 1322) zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Rozporządzenie określa:
1) sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres pouczeń udzielanych podatnikowi przez płatnika oraz treść rejestru podatku;
2) zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika;
3) zakres oraz sposób przekazywania przez płatników informacji zawierającej treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego;
4) wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

§ 2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;
2) organie podatkowym – rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego;
3) podatku – rozumie się przez to podatek od czynności cywilnoprawnych.

§ 3. 
Płatnicy określają w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną pobrania podatku i sposób jego obliczenia, a w przypadku niepobrania podatku – zamieszczają podstawę prawną jego niepobrania.

§ 4. 
Płatnicy ustnie pouczają podatników o:
1) skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie;
2) przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej;
3) ciążącym na podatniku obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy.

§ 5. 
1. Rejestr podatku zawiera następujące rubryki:
1) liczbę porządkową;
2) datę sporządzenia aktu notarialnego;
3) numer repertorium A;
4) datę wpisania do rejestru aktu notarialnego;
5) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika;
6) identyfikator podatkowy NIP lub identyfikator podatkowy numer PESEL (jeżeli podatnik go posiada);
7) miejsce zamieszkania (siedzibę) podatnika;
8) zwięzłe określenie treści czynności cywilnoprawnej;
9) wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej;
10) miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot czynności cywilnoprawnej (miejscowość, gmina, powiat, województwo);
11) stawkę podatku;
12) kwotę pobranego podatku albo podstawę prawną jego niepobrania;
13) uwagi.

2. Płatnicy w rejestrze podatku:
1) dokonują podsumowania kwot podatku pobranego w każdym miesiącu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku z organem podatkowym, oraz wyodrębniają kwoty podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany;
2) odnotowują w rubryce „uwagi” kwoty podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy.
3. Rejestr podatku może być zastąpiony przez repertorium A, przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg notarialnych oraz przekazywaniu na przechowanie dokumentów. Przepisy dotyczące rejestru stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego rejestr.

§ 6. 
1. W przypadkach określonych w art. 11 ustawy zwrotu podatku dokonuje organ podatkowy właściwy miejscowo w sprawie tego podatku.

2. Jeżeli zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy obowiązek zapłaty podatku był solidarny, zwrot podatku następuje na rzecz jednego z podatników, z równoczesnym powiadomieniem pozostałych o dokonanym zwrocie.

§ 7. 
Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika zawiera następujące dane:
1) okres, za który składana jest deklaracja;
2) miejsce i cel składania deklaracji (nazwa i adres siedziby organu podatkowego, złożenie deklaracji/korekta deklaracji);
3) dane płatnika (nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, adres zamieszkania płatnika);
4) identyfikator podatkowy płatnika;
5) adres siedziby kancelarii notarialnej;
6) dane dotyczące należności:
a) łączną kwotę podatku pobranego w danym miesiącu (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
b) kwotę podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
c) kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
d) kwotę podatku wpłaconego na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego;
7) informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom, sporządzoną z uwzględnieniem zasad przekazywania wpływów z tego podatku określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), zawierającą:
a) dane identyfikujące gminę (nazwę gminy, jej identyfikator rejestru TERYT, nazwę województwa i powiatu, w których gmina jest położona),
b) łączną kwotę podatku należnego poszczególnym gminom,
c) numery repertorium A, pod którymi wpisane są czynności prawne, z tytułu których podatek jest należny poszczególnym gminom;
8) oświadczenie płatnika o zgodności podanej kwoty pobranego podatku z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze;
9) podpis płatnika.

§ 8. 
Przekazanie przez płatników organowi podatkowemu informacji zawierającej treść lub dane z aktów notarialnych dotyczące czynności cywilnoprawnych, z tytułu których są płatnikami podatku, następuje przez przekazanie odpisów aktów przez nich sporządzonych.

§ 9. 
Wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 10. 
W przypadku czynności cywilnoprawnych innych niż umowa sprzedaży i ustanowienie hipoteki podatnicy, do dnia 30 czerwca 2016 r., mogą składać w postaci papierowej deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 179 i 598 oraz z 2014 r. poz. 940).

§ 11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

PCC-3 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

PCC-3/A INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz