aktualizacja, Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia kart przychodów

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie prowadzenia kart przychodów.
(Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.)

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia kart przychodów przez podatników, o których mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

§ 2.
1. Karty przychodów powinny zawierać co najmniej następujące dane:
1)  imię i nazwisko pracownika;
2)  Numer Identyfikacji Podatkowej pracownika;
3)  numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) pracownika;
4)  kwotę osiągniętych w danym miesiącu przychodów w gotówce i w naturze;
5)  koszty uzyskania przychodu;
6)  potrącone przez płatnika w danym miesiącu kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
7)  dochód osiągnięty w danym miesiącu;
8)  dochód narastająco od początku roku;
9)  kwotę zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych;
10)  kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
11)  kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy;
12)  datę przekazania zaliczki.

2. Podatnik jest obowiązany za każdy miesiąc wypełnić karty nie później niż do dnia 20 następnego miesiąca.

§ 3.
Karty przychodów mogą być prowadzone przy zastosowaniu technik informatycznych. Na koniec każdego miesiąca, nie później jednak niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc.

§ 4.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2003 r.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.3)

________

1)     Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679.

3)     Zakres spraw uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu był dotychczas uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1078 i Nr 119, poz. 1258 oraz z 2001 r. Nr 151, poz. 1710) zachowanym w mocy na podstawie art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1183 i Nr 172, poz. 1412).

 

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz