|czwartek, Maj 24, 2018
>> Home » Rozporządzenia i obwieszczenia – mobilnie

Rozporządzenia i obwieszczenia – mobilnie

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2015
Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2015
Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2015
Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2014
Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2014
Obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
Obwieszczenie Ministra finansów w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
Rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
Rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego
Rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej
Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur
Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
Rozporządzenie Ministra finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia
Rozporządzenie Rady Ministrów sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw